renewable-1989416 1920

Portefeuille Klimaat & Energie

Commissie Ruimte & Verkeer

De portefeuille Klimaat & Energie houdt zich bezig met alles wat de Gemeente Delft in kan doen het voorkomen van klimaatverandering (klimaatmitigatie) en het voorbereiden op klimaatverandering (klimaatadaptatie).

Een duurzame stad die op de toekomst is voorbereid, is voor STIP erg belangrijk. Nu moeten we de stappen zetten om Delft op tijd energieneutraal te maken. Daarom wil STIP onder andere energieneutraal bouwen, gasloze wijken en verdere opschaling van innovaties van The Green Village. Ook vinden we het belangrijk om de stad bestendig te maken voor de droogtes en extremere regenval die we kunnen verwachten. Denk hierbij aan meer groen in de openbare ruimte, groene daken en innovatieve tegels en technieken die water doorlaten en vasthouden.

Grote onderwerpen die onder deze portefeuille vallen zijn: het warmteplan, de energietransitie en het afvalbeleid. Vragen die daarbij centraal staan: Hoe krijgen we de verschillende Delftse wijken van het gas af? Hoe krijgen we heel Delft op duurzame energie? Hoe kunnen we het afval in Delft op een duurzame en efficiënte manier verwerken?

Moties, amendementen of toezeggingen

Hieronder staat een overzicht van voorstellen die de fractie heeft ingediend of gekregen gerelateerd aan de portefeuille Klimaat & Energie. Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de "Type" kolom kan je zien of het gaat om een motie (M), Amendement (A), Toezegging (T), Initiatiefvoorstel (I) of Schriftelijke Vragen (SV). Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
1 jul. 2021
T
Verduurzaming vastgoedportefeuille
STIP
De wethouder zegt toe de resultaten van het onderzoek naar de financieringsopties om een extra stap in de verduurzaming van het vastgoed van de gemeente mogelijk te maken te sturen aan de raad.
Toegezegd
17 jun. 2021
M
Betrek jongeren bij de energietransitie
STIP, D66, CU
De motie vraagt het college in participatietrajecten voor maatregelen en/of beleid met betrekking tot de energietransitie in samenwerking met jongeren te werken aan trajecten waarin zij expliciet worden betrokken. Zo betrekken we de generatie die het langst moet leven met de consequenties van de keuzes die we nu maken.
Toegezegd
17 jun. 2021
M
Rijk garant voor Stedin
STIP, OD, D66, HvD
De unaniem aangenomen motie vraagt het college te lobbyen voor een garantstelling van het rijk voor Stedin. Daarmee zorgen we ervoor dat Stedin de nodige investeringen kan doen om de energietransitie te faciliteren en de financiële positie van de gemeente niet verslechtert.
Aangenomen
11 mei 2021
M
Vaststellen zienswijze Gemeenteraad Delft Warmtelinq
CDA, SP, OD, CU, STIP, GS, SD, VVD, PvdA, D66, GL
De motie stelt de raadsbreed gedeelde zienswijze vast. Deze zienswijze is een reactie op het voorlopig besluit van de Provincie Zuid-Holland om een warmtenet aan te leggen (WarmteLinQ) dat ook aangesloten zal worden op Delft.
Aangenomen
4 mrt. 2021
A
Schone en leefbare wijken
CU, CDA, D66, STIP
Het amendement wijzigt het door het college voorgestelde tarief van 25 euro voor het laten ophalen van grofvuil naar 0 en stelt voor het gesprek aan te gaan om te komen tot een solidaire en duurzame oplossing. Lees hier het websitestukje!
Aangenomen
4 mrt. 2021
M
Motie Schone en leefbare wijken
CU, CDA, D66, STIP
De motie vraagt de kosten voor het ophalen van grofvuil te bekostigen vanuit de afvalstoffenheffing en in gesprek te treden met de woningcorporaties en huurdersraden over mogelijkheden om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren in het kader van illegale bijzettingen en zwerfvuil. Lees hier het websitestukje!
Aangenomen
4 mrt. 2021
M
Droge voeten en het hoofd koel met Delftse Innovaties
STIP, GL
De motie vraagt het college om bij het doorvoeren van klimaatadaptieve maatregelen in de Delftse openbare ruimte ook gebruik te maken van Delftse kennis en Delftse oplossingen te implementeren, en hierover te rapporteren in de jaarlijkse voortgangsrapportage van de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie.
Toegezegd
17 dec. 2020
M
Prioriteiten in warmteplan
STIP, CU, CDA, D66, GL, SP
Een eerlijke energietransitie wordt een van de uitgangspunten van het warmteplan. Hiermee zetten we een stap om te waarborgen dat alle Delftenaren in de energietransitie meekomen. Lees hier het websitestukje
Aangenomen

Gerelateerde artikelen