renewable-1989416 1920

Portefeuille Klimaat & Energie

Commissie Ruimte & Verkeer

De portefeuille Klimaat & Energie houdt zich bezig met alles wat de Gemeente Delft kan doen in het voorkomen van klimaatverandering (klimaatmitigatie) en het voorbereiden op klimaatverandering (klimaatadaptatie).

Een duurzame stad die op de toekomst is voorbereid, is voor STIP erg belangrijk. Nu moeten we de stappen zetten om Delft op tijd energieneutraal te maken. Daarom wil STIP onder andere energieneutraal bouwen, gasloze wijken en verdere opschaling van innovaties van The Green Village. Ook vinden we het belangrijk om de stad bestendig te maken voor de droogtes en extremere regenval die we kunnen verwachten. Denk hierbij aan meer groen in de openbare ruimte, groene daken en innovatieve tegels en technieken die water doorlaten en vasthouden.

Grote onderwerpen die onder deze portefeuille vallen zijn: het warmteplan, de energietransitie en het afvalbeleid. Vragen die daarbij centraal staan: Hoe krijgen we de verschillende Delftse wijken van het gas af? Hoe krijgen we heel Delft op duurzame energie? Hoe kunnen we het afval in Delft op een duurzame en efficiënte manier verwerken?

Moties, amendementen of toezeggingen

Hieronder staat een overzicht van alle voorstellen die de fractie heeft ingediend of gekregen gerelateerd aan de portefeuille Klimaat & Energie.Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
27 jun. 2024
A
Duurzame ambities in ontwerpbegroting Avalex 2025
PvdA, STIP, GL
Amendement dat Avalex vraagt om uitvoeriger in te gaan op hun duurzaamheidsambities en stappen naar duurzame doelen in hun begroting. Bijvoorbeeld toegespitst op hun wagenpark en hun aandeel in elektrische afvalwagens.
Aangenomen
13 jun. 2024
M
Meer schone lucht voor betere gezondheid
D66, STIP, CU, CDA, GL, SP, PvdA
Geeft de opdracht aan het college bij aanbevelingen die zullen komen over aanpak op luchtkwaliteit aan te geven waar er versneld kan worden en welke aanbevelingen het college over wil nemen. En geeft de opdracht om bij komende beleidsstukken die te maken hebben met luchtkwaliteit, ook daar aandacht aan het onderwerp te besteden.
Aangenomen
13 jun. 2024
T
Koppel helder terug over voortgang op afvalbeleid, niet alleen op succes
STIP
Naar aanleiding van de situatie qua afvalinzameling op de campus verzochten we een betere terugkoppeling. We zijn op die locatie niet waar we willen zijn: voor bijvoorbeeld het scheiden van GFT moeten we nog beginnen met een pilot. Echter staat daar in de stukken naar de raad niets over. Er is toegezegd dit soort zaken beter op de stukken te laten aansluiten, voor een betere informatievoorziening.
Toegezegd
30 mei 2024
T
Aanbieden van leenbakfietsen voor het zelf wegbrengen van grofvuil
STIP
De Wethouder zegt toe te kijken naar het aanbieden van leenbakfietsen, maar de Delftse inwoner zelf diens grofvuil naar de milieustraat kan brengen, en als dit goed past in Delft, dit te implementeren.
Toegezegd
7 mrt. 2024
M
Contant geld bij verbonden partijen
OD, CU, STIP
Geeft de opdracht om bij Avalex, en andere verbonden partijen, te stimuleren dat contant betalen een optie blijft of weer wordt. Op deze manier krijgt iedereen die dat wil de mogelijkheid om contant te blijven betalen en streven we (financiële) inclusiviteit na.
Aangenomen
1 feb. 2024
M
Verbeter uitgangen parkeergarages
D66, STIP
We willen graag dat de uitgangen van parkeergarages een warmer welkom bieden aan de stad. Dit kan door betere bewegwijzering, mooiere aankleidng (bijvoorbeeld planten) en communicatie over evenementen in de stad zodat bezoekers verleid worden om later weer terug te keren.
Aangenomen
1 feb. 2024
A
Investeer in een energiezuinig Delft
STIP, VVD, HvD, D66, CDA, OD
STIP wil graag investeren voor de lange termijn, gezien de afwezigheid van Rijksfinanciering voor energietoeslag. Met het amendement kunnen we met het overschot een aanvraag te doen op het Volkshuisvestingsfonds, waarmee we 3,5 miljoen kunnen ontvangen. Lees hier het websitestukje
Aangenomen
5 okt. 2023
T
Doneerringen aan vuilnisbakken
D66, STIP
De wethouder zegt toe voor de zomer van 2024 de raad te informeren of het college het zinvol lijkt om doneerringen toe te voegen aan openbare vuilnisbakken.
Toegezegd

Gerelateerde artikelen