renewable-1989416 1920

Portefeuille Klimaat & Energie

Commissie Ruimte & Verkeer

De portefeuille Klimaat & Energie houdt zich bezig met alles wat de Gemeente Delft in kan doen het voorkomen van klimaatverandering (klimaatmitigatie) en het voorbereiden op klimaatverandering (klimaatadaptatie).

Een duurzame stad die op de toekomst is voorbereid, is voor STIP erg belangrijk. Nu moeten we de stappen zetten om Delft op tijd energieneutraal te maken. Daarom wil STIP onder andere energieneutraal bouwen, gasloze wijken en verdere opschaling van innovaties van The Green Village. Ook vinden we het belangrijk om de stad bestendig te maken voor de droogtes en extremere regenval die we kunnen verwachten. Denk hierbij aan meer groen in de openbare ruimte, groene daken en innovatieve tegels en technieken die water doorlaten en vasthouden.

Grote onderwerpen die onder deze portefeuille vallen zijn: het warmteplan, de energietransitie en het afvalbeleid. Vragen die daarbij centraal staan: Hoe krijgen we de verschillende Delftse wijken van het gas af? Hoe krijgen we heel Delft op duurzame energie? Hoe kunnen we het afval in Delft op een duurzame en efficiënte manier verwerken?

Moties, amendementen of toezeggingen

Hieronder staat een overzicht van voorstellen die de fractie heeft ingediend of gekregen gerelateerd aan de portefeuille Klimaat & Energie. Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de "Type" kolom kan je zien of het gaat om een motie (M), Amendement (A), Toezegging (T), Initiatiefvoorstel (I) of Schriftelijke Vragen (SV). Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
4 mrt. 2021
M
Motie Schone en leefbare wijken
CU, CDA, D66, STIP
De motie vraagt de kosten voor het ophalen van grofvuil te bekostigen vanuit de afvalstoffenheffing en in gesprek te treden met de woningcorporaties en huurdersraden over mogelijkheden om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren in het kader van illegale bijzettingen en zwerfvuil. Lees hier het websitestukje!
Aangenomen
4 mrt. 2021
A
Schone en leefbare wijken
CU, CDA, D66, STIP
Het amendement wijzigt het door het college voorgestelde tarief van 25 euro voor het laten ophalen van grofvuil naar 0 en stelt voor het gesprek aan te gaan om te komen tot een solidaire en duurzame oplossing. Lees hier het websitestukje!
Aangenomen
17 dec. 2020
M
Prioriteiten in warmteplan
STIP, CU, CDA, D66, GL, SP
Een eerlijke energietransitie wordt een van de uitgangspunten van het warmteplan. Hiermee zetten we een stap om te waarborgen dat alle Delftenaren in de energietransitie meekomen. Lees hier het websitestukje
Aangenomen
5 nov. 2020
M
Gehele inkoopkracht Maatschappelijk Verantwoord lnkopen
D66, GL, STIP
De gemeente Delft koopt al langer maatschappelijk verantwoord in. Deze motie verzoekt het college om ook de organisaties die zijn verbonden aan de gemeente maatschappelijk verantwoord te laten inkopen. Lees hier het websitestukje!
Aangenomen
5 nov. 2020
M
Impuls op de duurzaamheidsdoelen
STIP, D66, GL, CU, CDA
Delft heeft haar duurzaamheidsdoelstellingen niet behaald. Deze motie vraagt te onderzoeken welke stappen de gemeente de komende 2 tot 3 jaar moet zetten om deze doelstellingen wel te behalen. Lees hier het websitestukje over de begrotingsbehandeling!
Aangenomen
1 okt. 2020
M
Aanpak minder bijplaatsingen afval
CDA, STIP, D66, CU
De motie vraagt aandacht voor het tegengaan van het bijplaatsen van afval rondom containers en dit onder andere aan te pakken door te experimenteren met het plaatsen van tuintjes rondom containers.
Aangenomen
13 jul. 2020
M
Zonenergiestrategie Delft
STIP, VVD, PvdA, GL, D66, CU
Kijken hoe we Delftse daken en andere oppervlaktes die nu niet worden gebruikt kunnen inzetten om zonenergie op te wekken Lees hier het websitestukje
Aangenomen
11 jun. 2020
I
Duurzaam (ver)bouwen
STIP, D66, GL
Dit initiatiefvoorstel doet een aantal voorstellen zodat mensen hun huizen makkelijker kunnen verduurzamen, bijvoorbeeld door te kijken naar duidelijke regels voor het verduurzamen van je huis. Het voorstel is unaniem aangenomen! Lees hier het websitestukje
Aangenomen

Gerelateerde artikelen