DSC 5036

Portefeuille Werk & Inkomen

Commissie Sociaal Domein & Wonen

Werk maakt mensen zelfredzaam, laat mensen zich van waarde voelen voor de maatschappij en is de beste manier om uit de armoede te komen. Daarom ligt hier de focus op bij het armoedebeleid wat betreft STIP. Ook wanneer iemand niet werkt, kan diegene via vrijwilligerswerk een bijdrage aan de maatschappij leveren.

De communicatie en dienstverlening vanuit de gemeente over uitkeringen en armoedebeleid moet geïnnoveerd worden. Het moet duidelijk en eenvoudig zijn een uitkering aan te vragen zodat er zo min mogelijk fouten gemaakt worden. Bij schuldenaren is de grootste schuldeiser de overheid zelf en daarom moet de gemeente aan sociaal incasseren doen.

Daarnaast vinden we dat bij schuldhulpverlening een proactieve, vroegtijdige aanpak hoort. Ook geven we specifiek aandacht aan jongeren, welke kwetsbaarder zijn voor schulden. Dit doen we door uitbreiding van het Jeugd Perspectief Fonds om jongeren schuldenvrij aan een baan te helpen en door voorlichting op scholen.

Moties, amendementen of toezeggingen

Hieronder staat een overzicht van voorstellen die de fractie heeft ingediend of gekregen gerelateerd aan de portefeuille Werk & Inkomen. Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de "Type" kolom kan je zien of het gaat om een motie (M), Amendement (A), Toezegging (T), Initiatiefvoorstel (I) of Schriftelijke Vragen (SV). Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
16 sep. 2021
SV
Wetswijziging studietoeslag student met beperking
STIP
STIP vraagt of het college bereid is, met de wetswijziging 'studietoeslag voor student met beperking' in het vooruitzicht, op korte termijn de studietoeslag voor studenten met een medische beperking in Delft te verhogen van 150 euro naar minimaal 300 euro per maand.
Gesteld
17 dec. 2020
M
Concretisering acties and pilots in het sociaal domein
VVD, STIP, D66, GL
De motie draagt het college op om overzichtelijk weer te geven wanneer je welke gecalculeerde besparing van 4.3 miljoen denkt te realiseren voor de Participatiewet, Jeugd en de Wmo en de Raad te voorzien van een concreet tijdspad.
Toegezegd
5 nov. 2020
M
Schuldhulpverlening ZZP’ers en ondernemers
VVD, CU, STIP, D66
Omdat de schuldenproblematiek bij ZZP'ers en ondernemers door de coronacrisis blijft toenemen vraagt deze motie hun intensief te betrekken bij de inrichting van de schuldhulpverlening. Lees hier het websitestukje over de begrotingsbehandeling!
Aangenomen
9 jul. 2020
M
Bijverdienen in de bijstand
D66, STIP, CDA, CU, GL, PvdA, GS
Motie is ingediend om het mogelijk te maken voor bijstandsgerechtigden om een deel van hun verdiensten uit deeltijdwerk te behouden.
Aangenomen
7 nov. 2019
M
Housing First
CU, STIP, GL, PvdA, D66
Het zorgconcept van 'Housing First' in te zetten als middel om daklozen met multiproblematiek het beste te helpen
Aangenomen
21 feb. 2019
M
Jongeren uit de schulden
STIP, OD
Er wordt gekeken naar een verdere uitbreiding van het Jongeren Perspectief Fonds en de communicatie hierover naar jongeren wordt verbeterd.
Toegezegd
29 nov. 2018
M
Bijstandshandhaving
D66, CU, STIP, SP, OD
Inzetten op heldere en simpele communicatie over de kaders van de participatiewet, en mensen zo goed mogelijk proberen te helpen
Aangenomen