foto-home-2

Portefeuille Bestuur & Dienstverlening

Commissie Economie, Financiën & Bestuur

Portefeuille Bestuur & Dienstverlening buigt zich over de gemeentelijke dienstverlening, de gemeente als organisatie en bestuurlijke verhoudingen die Delft kent. Dit kan zowel tussen het stadsbestuur en de burger zijn, als tussen stadsbestuur en andere bestuurlijke partijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het convenant tussen Gemeente en TU Delft, hoe we participatie met onze burgers inrichten en hoe de gemeente regionaal samenwerkt met andere partijen.

Ook de ICT infrastructuur van de Gemeente valt onder deze portefeuille. Hierbij werkt STIP nauw samen met de Piratenpartij Delft om een zo open en privacyvriendelijk mogelijke gemeente te realiseren. Belangrijke onderwerpen voor STIP zijn hierbij Open Source Software (FOSS), Open Data en privacy waarborging.

Een ander belangrijk aspect van deze portefeuille is financiën. Alhoewel de Gemeenteraad van Delft een aparte commissie kent die apolitiek naar de gemeentelijke financiën kijkt, Commissie Rekening & Audit, moeten technische keuzes over gemeentelijke financiën wel op politiek vlak bevestigd worden, wat bij STIP door deze portefeuille wordt gedaan.

Moties, amendementen of toezeggingen

Hieronder staat een overzicht van alle voorstellen die de fractie heeft ingediend of gekregen gerelateerd aan de portefeuille Bestuur & Dienstverlening.Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
30 jun. 2022
M
Motie Kennisuitwisseling met Oekraine
CDA, CU, STIP, PvdA, D66, VVD, SP, HvD, OD
De motie vraagt het college na te gaan of expertise uit Delft kan ondersteunen bij de wederopbouw van Oekraïne.
Aangenomen
30 jun. 2022
T
Terugkoppeling lobby naar het Rijk
STIP
Burgemeester Van Bijsterveldt zegt toe de fractievoorzitters na de zomervakantie bij te praten over de lobby naar het rijk.
Toegezegd
14 sep. 2021
SV
Privacy van de mobiliteitshub-app
D66, STIP
In een eerder aangenomen motie https://delft.raadsinformatie.nl/document/9434256/1 wordt specifiek bij de inzet voor deelvervoer om kaders gevraagd voor de regulering met de eis dat aanbieders onderbouwen hoe de privacy van klanten wordt gewaarborgd in een dataplan of AVG Compliance plan, waarin de aanbieders van deelvervoer beschrijven hoe ze met gebruikersdata omgaan. Er er nu zo'n plan?
Gesteld
6 jul. 2021
T
Onderzoek illegaliteit online volgen
STIP
Laat de Delftse Functionaris Gegevensbescherming onderzoeken of het online volgen van burgers wel legaal is. De burgemeester zegt dit toe. Het vervolg: de FG heeft gevraagd om onmiddellijk te stoppen met het online volgen in het kader van de openbare orde!
Toegezegd
11 jun. 2021
I
Delftse Principes voor Digitale Soevereiniteit
STIP, OD, D66, GL
STIP dient, samen met OD, D66 en GL, een initiatiefvoorstel in dat de gemeenteraad vraagt om kaders aan te nemen die het gebruik van opensourcesoftware en open standaarden stimuleren.
Aangenomen
3 jun. 2021
T
Verdeelsystematiek kosten Veiligheidsregio Haaglanden
STIP
De burgemeester zegt toe te onderzoeken of een nieuwe verdeelsystematiek voor de kosten van de Veiligheidsregio Haaglanden voordelig uit kan pakken voor de gemeente Delft.
Toegezegd
11 mei 2021
M
Raad ruilt WhatsApp in voor privacyvriendelijk alternatief
D66, STIP
De Delftse Gemeenteraad stop met het gebruik van WhatsApp vanwege de veranderende voorwaarde. De motie benadrukt het belang van data- en privacybescherming.
Aangenomen
30 mrt. 2021
M
Voorkom Gemeenschappelijk Datalek
D66, OD, STIP, CDA, GL
Oproep om de gemeenschappelijke regelingen van de gemeente beter te controleren op het gebied van databescherming.
Aangenomen

Gerelateerde artikelen