Begroting 2021: STIP vraagt planning om doelen op duurzaamheid te halen

Doen we genoeg op duurzaamheid? De tussendoelen worden niet gehaald. De raad besprak de begroting en STIP diende samen met vele andere partijen een motie in richting verbetering op de duurzaamheidsdoelen. Lees hieronder meer over de motie en de begrotingsbespreking.

Geld klok

Bij de raadsbespreking van de programmabegroting 2021-2024 diende STIP samen met D66, GroenLinks, ChristenUnie en CDA de motie ‘Impuls op de duurzaamheidsdoelen’ in. Deze motie vraagt het college te onderzoeken welke stappen er moeten worden gezet om onze duurzaamheidsdoelen echt te behalen en wat dat financieel betekent voor de gemeente. Met die uitkomsten kan de raad afwegen welke stappen we nu moeten zetten. De motie kon rekenen op brede steun.

Stemresultaat Motie Duurzaamheid

Delft wil in 2050 volledig energieneutraal zijn. Zo blijft de stad leefbaar. Als tussendoelen is de ambitie om in 2030 de helft minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. Voor dit jaar ‘2020’ is het tussendoel een vermindering van 35%. Op de gemeentelijke site staat dat Delft momenteel op 15,5% zit. Fractievoorzitter Matthijs Gouwerok: “Dat is helaas nog niet eens de helft. Zorgwekkend. STIP vindt duurzaamheid en de energietransitie enorm belangrijk. Onze doelen halen is wel het minimale dat we kunnen doen. Nu begrijpt STIP ook dat dit niet specifiek de gemeente te verwijten valt. De energietransitie is een complexe opgave die vanuit de gehele samenleving moet komen.”

Bij de verkoop van Eneco heeft de raad breed aangegeven een deel van de opbrengsten in te willen zetten voor de Delftse ambities op het verduurzamen van de stad. Gouwerok: “Daar staat STIP nog steeds achter. Wij beseffen ook dat we dit bewust moeten doen en moeten afwegen ten opzichte van de algehele financiële situatie. Nu de verkoop van Eneco rond is, lijkt het ons een goed moment om te onderzoeken wat een impuls op de duurzaamheidsdoelen financieel betekent.”

####Een sterke en duurzame toekomst voor Delft

STIP blijft werken aan een sterke toekomst voor Delft. Wij zijn daarom blij met de investeringen in de begroting die bijdragen aan onze stad op de korte en lange termijn. Er worden belangrijke stappen gezet op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit en de kenniseconomie. STIP heeft zich hier de afgelopen jaren hard voor ingezet en hoewel er nog veel stappen te nemen zijn, is het mooi om te zien dat in deze begroting oog is voor alle Delftenaren, nu en in de toekomst.

We zullen de komende jaren, versterkt door corona, voor allerlei uitdagingen staan. Daarnaast baren de tekorten op het sociaal domein grote zorgen. Een grote uitdaging is de groeiende problematiek omtrent eenzaamheid. STIP ziet een betere aansluiting van het cultuuraanbod in de wijken als een goede oplossing, zodat we elkaar kunnen blijven ontmoeten. Zo houden we Delft sterk, deze maanden, en ook in de toekomst.

Verenigingen zijn hierin een enorm belangrijke schakel om verbindingen te leggen tussen mensen en tussen groepen. STIP diende de motie ‘Versterking gemeenschapszin door verenigingen’ van het CDA mee in om de Delftse verenigingen te ondersteunen. Sport-, cultuur- en gezelligheidsverenigingen, daar worden de banden gelegd die dierbaar zijn voor Delft. De motie werd aangenomen.

Daarbij is Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ook belangrijk om iedereen mee te krijgen. STIP diende de motie ‘Gehele inkoopkracht Maatschappelijk Verantwoord lnkopen’ van D66 mee in om het belang hiervan ook bij verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen onder aandacht te brengen. De motie kon op brede steun rekenen.

STIP is erg tevreden met de proactieve houding van het college om de lokale economie te steunen. Die zet STIP graag door richting 2021 zo lang de lockdown de economie bedrukt. Helaas ziet STIP ook nu al dat sommige ondernemers de lockdown niet doorkomen. Daarom diende STIP de motie ‘Schuldhulpverlening ZZPers en ondernemers’ van de VVD mee in. Met deze motie zullen we een effectief schuldhulpverleningstraject voor deze doelgroep realiseren. Ook deze motie kon op brede steun rekenen.

STIP kijkt uit naar een duurzaam Delft, waarbij we blijven investeren in een sterke toekomst en blijven zoeken naar manieren om mensen nog meer met elkaar te verbinden.

Heb je vragen over de motie of de standpunten van STIP? Neem gerust contact met ons op!