Moties

In de onderstaande tabel vind je een overzicht van alle ingediende voorstellen van de fractie vanaf maart 2018. Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de "Type" kolom kan je zien of het gaat om een motie (M), amendement (A), Toezegging (T), Initiatiefvoorstel (I) of Schriftelijke Vragen (SV). Heb je vragen over een voorstel? Stel hem aan het verantwoordelijke fractielid of mail naar fractie@stipdelft.nl


Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
15 jul. 2021
M
Actualisatie kostenverhaal bij MPG
STIP, VVD, CU
Jaarlijks bij elk MeerjarenProgramma Grondontwikkeling (MPG) een paragraaf op te nemen waarin wordt aangegeven of de recente ontwikkelingen aanleiding zijn om het verwachte investeringsniveau en daarmee het tarief voor kostenverhaal bij te stellen.
Toegezegd
15 jul. 2021
T
Waarborg fietsroute bij Rode Loper
STIP
De wethouder zegt toe dat we na de implementatie van deze eerste fase van de Rode Loper kijken of de gehele fietsroute van de entree van de binnenstad nog naar behoren in samenhang met de andere doelstellingen fungeert. Als dit niet zo blijkt te zijn, zal zij voorstellen doen voor aanpassingen.
Toegezegd
15 jul. 2021
T
Evenementen verspreid over de stad
STIP
De wethouder zegt toe in 2022 de locatieprofielen voor de evenementenlocaties te actualiseren en waar mogelijk aan te vullen met nieuwe profielen.
Toegezegd
6 jul. 2021
T
Onderzoek illegaliteit online volgen
STIP
Laat de Delftse Functionaris Gegevensbescherming onderzoeken of het online volgen van burgers wel legaal is. De burgemeester zegt dit toe. Het vervolg: de FG heeft gevraagd om onmiddellijk te stoppen met het online volgen in het kader van de openbare orde!
Toegezegd
1 jul. 2021
T
Verduurzaming vastgoedportefeuille
STIP
De wethouder zegt toe de resultaten van het onderzoek naar de financieringsopties om een extra stap in de verduurzaming van het vastgoed van de gemeente mogelijk te maken te sturen aan de raad.
Toegezegd
17 jun. 2021
M
Betrek jongeren bij de energietransitie
STIP, D66, CU
De motie vraagt het college in participatietrajecten voor maatregelen en/of beleid met betrekking tot de energietransitie in samenwerking met jongeren te werken aan trajecten waarin zij expliciet worden betrokken. Zo betrekken we de generatie die het langst moet leven met de consequenties van de keuzes die we nu maken.
Toegezegd
17 jun. 2021
M
Rijk garant voor Stedin
STIP, OD, D66, HvD
De unaniem aangenomen motie vraagt het college te lobbyen voor een garantstelling van het rijk voor Stedin. Daarmee zorgen we ervoor dat Stedin de nodige investeringen kan doen om de energietransitie te faciliteren en de financiële positie van de gemeente niet verslechtert.
Aangenomen
17 jun. 2021
M
Lagere lasten horecaondernemers
VVD, STIP, CDA
De motie vraagt het college voor 2021 geen precariobelasting te heffen voor de tijdelijke terrassen gezien hier vaak strengere voorwaarden voor gelden dan voor reguliere terrassen.
Toegezegd