Moties

In de onderstaande tabel vind je een overzicht van alle ingediende voorstellen van de fractie vanaf maart 2018. Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de "Type" kolom kan je zien of het gaat om een motie (M), amendement (A), Toezegging (T), Initiatiefvoorstel (I) of Schriftelijke Vragen (SV). Heb je vragen over een voorstel? Stel hem aan het verantwoordelijke fractielid of mail naar fractie@stipdelft.nl


Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
16 dec. 2021
M
Stimuleer verduurzaming met groene leges
STIP, D66, GL, CU, CDA
Delft moet verduurzamen. Daarom willen wij Delftenaren stimuleren om hun huis te verduurzamen. Door deze motie komt er een voorstel om door middel van leges of andere financiële prikkels Delftenaren te stimuleren om te verduurzamen. Hierbij houden we wel rekening met Delftenaren met een kleinere portemonnee. Zo maken we Delft samen duurzamer!
Aangenomen
9 dec. 2021
T
TU vragen samen op te trekken bij huurteam Delft
STIP
De Wethouder zegt toe aan de TU Delft of andere onderwijsinstellingen te vragen of zij in de toekomst bereid zijn gezamenlijk op te trekken bij de opzet van een huurteam in Delft
Toegezegd
18 nov. 2021
M
Actualiseren Convenant TU Delft - Gemeente Delft
STIP, D66, PvdA, VVD, CDA, CU, OD
De raad spreekt uit om in het convenant de verantwoordelijkheden van de TU Delft en het gezamenlijk de huidige- en toekomstige tekorten studentenwoningen in te lopen, vast te leggen. Het college wordt opgedragen de gesprekken met de TU Delft te intensiveren en op zoek te gaan naar sturingsinstrumenten om de ruimtelijke gevolgen van de groei van de universiteit op de stad in goede banen te leiden.
Aangenomen
18 nov. 2021
M
Woningloten in Delftse woonvoorraad
STIP, D66, GL, PvdA, CU, OD
Te onderzoeken of het verloten van een deel van de sociale huurvoorraad bijdraagt aan het vergroten van de kans voor Delftse jongeren en starters op een woning en met welk voor Delft passend percentage dit het geval is zonder dat dit te grote negatieve effecten heeft op andere woningzoekenden en de uitkomsten mee te nemen bij het opstellen van de nieuwe woonvisie 2023 - 2030.
Aangenomen
11 nov. 2021
T
Druk op gemeenten in de regio
STIP
De Wethouder gaat in gesprek met de provincie om te kijken welk instrumentarium de provincie heeft om gemeenten in de regio met een bod te laten komen dat voldoet aan de eisen van de provincie.
Toegezegd
4 nov. 2021
M
Verhogen Studietoeslag student met een beperking
STIP, D66, OD, PvdA, HvD, CDA
De motie draagt het college op met het Rijk in gesprek te gaan dat er voldoende middelen beschikbaar moeten worden gesteld om de studietoeslag student met een beperking te verhogen naar 300 euro per maand en zodra de wetgeving ingaat met een voorstel naar de raad te komen.
Aangenomen
4 nov. 2021
M
Motie Energie in de wijken
GL, STIP, D66, PvdA, VVD, CDA
De motie vraagt het college met een voorstel te komen voor het inzetten van de resterende Eneco-middelen (15 miljoen) voor de duurzaamheidsdoelen in de wijken. In het voorstel moet terugkomen hoe dit kan worden gekoppeld aan belangrijke uitdagingen zoals werkloosheid, eenzaamheid of veiligheid.
Aangenomen
4 nov. 2021
M
Kamers met Aandacht
CU, D66, OD, STIP, PvdA, GL
De motie draagt het college op om als gemeente, of via derden, werk te maken van het matchen van vraag en aanbod van jongeren en mensen die een deel van hun woning en hun tijd beschikbaar willen stellen, bijvoorbeeld via de stichting Kamers met Aandacht.
Aangenomen