img 20190801 113926-1

Portefeuille Ruimtelijke Ordening

Commissie Ruimte & Verkeer

De portefeuille ruimtelijke ordening bepaalt het fractiestandpunt op de onderwerpen grondzaken, vastgoed, omgevingswet en inrichting & beheer (OR). In het kort gaat deze portefeuille over hoe we de openbare ruimte inrichten. De ruimte in Delft is schaars en vanuit zowel de klimaat- als de verstedelijkingsopgave ontstaat een vraag om deze anders in te zetten. STIP ziet graag dat de openbare ruimte een prettige groene verblijfplaats is waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten. Waar mogelijk willen we meer groen en een onverhard wegdek zodat bij harde regenval de riolering niet overbelast raakt. De overstap naar een elektrische auto maken we zo gemakkelijk mogelijk door in te zetten op een uitbreiding van het laadnetwerk.

Moties, amendementen of toezeggingen

Hieronder staat een overzicht van voorstellen die de fractie heeft ingediend of gekregen gerelateerd aan de portefeuille Ruimtelijke Ordening. Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de "Type" kolom kan je zien of het gaat om een motie (M), Amendement (A), Toezegging (T), Initiatiefvoorstel (I) of Schriftelijke Vragen (SV). Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
30 mrt. 2021
I
Delft Nieuwe Energie
STIP, GL, VVD
Het initiatiefvoorstel: “Delft Nieuwe Energie” ingediend bevat verschillende voorstellen om ondernemers een steun in de rug te bieden. Zo wil STIP meer ruimte in de stad te maken voor terrassen, muziek en evenementen en een korting aanbieden op leges en belastingen. Lees hier het websitestukje
Gesteld
28 jan. 2021
A
Experimenteren in de openbare ruimte
STIP, CU, PvdA, GL, GS, SD
Hiermee spreekt de raad duidelijk de wens uit nog vaker te willen experimenteren met nieuwe inrichtingen van wegen. Dit kan vooruitlopend op een definitieve aanpassingen worden gedaan om te monitoren wat de invloed van de aanpassingen is Lees hier het websitestukje
Aangenomen
9 jul. 2020
A
Vaststellen bestemmingsplan ’Bethelpark’
GL, CU, D66, CDA, STIP, PvdA
Om het bestemmingsplan ‘Bethelpark’ beter te laten aansluiten bij de nieuwe omgevingswet, waarin naast fysieke ook meer sociale thema's een rol spelen, is bij het afwijken van bestemmingsregels de voorwaarde toegevoegd dat er "geen onevenredige aantasting van de woon- en leefsituatie mag plaatsvinden“.
Aangenomen
11 jun. 2020
I
Duurzaam (ver)bouwen
STIP, D66, GL
Dit initiatiefvoorstel doet een aantal voorstellen zodat mensen hun huizen makkelijker kunnen verduurzamen, bijvoorbeeld door te kijken naar duidelijke regels voor het verduurzamen van je huis. Het voorstel is unaniem aangenomen! Lees hier het websitestukje
Aangenomen
12 mrt. 2020
T
Kunst in de openbare ruimte
STIP
College zegt toe over het onderwerp kunst in de openbare ruimte in gesprek te gaan met culturele partners, woningcorporaties en bewoners van de wijk en de conclusies en eventuele vervolgacties van de gesprekken op te nemen in het nog uit te werken integraal ontwikkelplan.
Toegezegd
6 feb. 2020
T
Rapportage autoluwplusgebied uitbreiden in zuidelijke binnenstad
STIP
Wethouder Huijsmans zegt toe vóór het zomerreces 2020 een voorstel aan de raad te sturen over uitbreiding van het autoluwplusgebied van de zuidelijke Binnenstad waarin ook het fietsparkeren wordt betrokken.
Toegezegd
26 sep. 2019
A
Wilgenlaan betrekken bij uitbreiding parkeergebied E
D66, PvdA, GL, STIP
Wilgenlaan betrekken bij uitbreiding van parkeergebied E
Aangenomen
11 jul. 2019
A
Spelregelkader Schieoevers Noord
GL, STIP, VVD, PvdA
Met dit amendement wil STIP bedrijven beter beschermen in de MER van Schieoevers Noord
Aangenomen

Gerelateerde artikelen