Gemeenteraad

De gemeenteraad in Delft heeft 39 leden, verdeeld over 11 fracties. De fractie van STIP heeft 6 zetels. De gemeenteraad vergadert elke laatste donderdagavond van de maand op het stadhuis. Echter, als de raad dan alle voorstellen, nota's en stukken van die maand zou willen behandelen, zou de vergadering de hele dag duren. Daarom worden alle stukken eerst besproken in de vakcommissies. Delft heeft er drie: Sociaal Domein & Wonen; Economie, Financiën en Bestuur; en Ruimte & Verkeer.

raadszaal

Elke vakcommissie vergadert een keer per maand. De commissie kan dan het inhoudelijke debat voeren en vragen stellen aan het college. Als de commissie het in grote meerderheid eens is over een stuk, kan het voorstel op de 'hamerlijst' gezet worden van de raadsvergadering. Over dat stuk wordt dan niet meer gesproken in de raadsvergadering. Als de commissie er nog niet uit is of als het voorstel politiek gevoelig is, wordt het stuk op de bespreekagenda van de raad gezet. In de raadsvergadering wordt er dan over gedebatteerd en uiteindelijk gestemd.

In de commissievergaderingen mogen, naast de raadsleden, ook commissieleden spreken. Elke partij mag van de kieslijst drie commissieleden aanwijzen. Voor STIP betekent dit dat we met zes raadsleden en drie commissieleden een fractie van negen vormen.