Parkeren of parken?

STIP heeft afgelopen raad samen met andere partijen met succes een motie ingediend om ons parkeerbeleid anders aan te vliegen. Op dit moment wordt door hoge parkeernormen en lage straatparkeertarieven te veel ruimte gebruikt voor de stilstaande auto, terwijl we die ruimte heel hard nodig hebben voor andere dingen.

Parkeren of parken?

Afgelopen raad bespraken we de nieuwe nota parkeernormen. Hier dienden wij samen met D66, GroenLinks, ChristenUnie, CDA en Stadsbelangen Delft een motie in, die het college oproept om het volledige parkeerbeleid opnieuw te bezien en te komen tot beleid dat bijdraagt aan onze gezamenlijke visie op de stad. We zijn blij dat bijna alle partijen voor de motie stemden.

Deze nieuwe nota is al een stap in de goede richting. Er wordt maatwerk geboden door de mogelijkheid tot het opstellen van een mobiliteitsplan door de ontwikkelaar en een aantal normen zijn naar beneden geschaald.

Wat is er mis?

Maar, we missen een visie. We moeten beleid gebruiken om toe te werken naar wat voor openbare ruimte we willen hebben. Minder auto's op straat, dat geeft een mooie openbare ruimte terug.

Het beleid omtrent parkeren en vervoer in het algemeen is niet ambitieus genoeg wat STIP betreft. Wij zien dat er een groei van het aantal deelauto's gaande is, dat jongeren veel minder waarde hechten aan autobezit en er sinds 2005 geen groei in reizigerskilometers met de auto is. Maar aan andere kant blijf het autobezit en daarmee het aantal stilstaande auto's toch stijgen. Dat terwijl we de ruimte hard nodig hebben voor bijvoorbeeld woningen en groen. Het beleid zou moeten aansluiten bij de trend van minder autokilometers en minder waarde aan de auto en de roep om juist meer parken.

Wist je dat…

  • Er 12 fietsplekken gerealiseerd kunnen worden op één autoparkeerplek;
  • Het tarief van een bewonersvergunning in parkeergebied B (Binnenstad) 165 euro p/jaar is, terwijl een gereduceerde bewonersvergunning voor de parkeergarage 800 euro p/jaar is;
  • Er op studentenhuisvesting een autoparkeernorm zit waardoor het bouwen van studentenhuisvesting duurder wordt en er minder woningen gebouwd kunnen worden terwijl er vaak leegstaande parkeergarages zijn, zoals bij de studentenhuisvesting op de Rotterdamseweg.

Wat willen we wel?

Dit nieuwe parkeerbeleid moet veel breder zijn dan alleen parkeernormen, moet de tariefstructuur voor straatparkeren aanpakken en moet ambitieus zijn als het gaat om nieuwe mobiliteit. Een eigen auto is niet de enige optie om jezelf te verplaatsen. Mogelijkheden die net zo comfortabel zijn zoals autodelen, sluitend en snel openbaar vervoer zijn opkomende. We willen die nieuwe vormen juist stimuleren door die aantrekkelijker te maken dan eigen autobezit. Dit doen we door te investeren in sluitend openbaar vervoer en samen te werken met aanbieders van deelauto's. De oplossingen die we als STIP graag onderzocht zien worden beschrijven we in ons verkiezingsprogramma (hoofdstuk mobiliteit). Enkele uitgelicht:

  • Als gemeente maken we de overstap naar een elektrische auto zo gemakkelijk mogelijk. We blijven inzetten op uitbreiding van het elektrisch laadnetwerk met laadpalen die ook aan het net kunnen terug leveren. Daarnaast wordt duurzaamheid een criterium bij het verstrekken van (parkeer)vergunningen.
  • STIP wil voldoende stallingen waar je je fiets aan vast kunt zetten zoals fietsnietjes. In de binnenstad betekent dit nog 1.850 extra parkeerplekken.
  • De gemeente brengt actief de mogelijkheden voor autodelen onder de aandacht van Delftenaren. Voor Delftenaren worden de mogelijkheden van 'peer-to-peer' autodelen gepromoot en voor aanbieders worden voorrangsregels voor parkeervergunningen gepromoot.
  • Openbaar vervoer moet een goed alternatief voor de auto zijn en is voor iedereen toegankelijk. Het zorgt ervoor dat Delft niet dichtslibt en het is schoner dan de auto.

STIP kiest voor een goede, mooie openbare ruimte. We willen ons parkeerbeleid opnieuw bezien en willen een nieuw beleid dat bijdraagt aan onze gezamenlijke visie op de stad. Minder auto's op straat zorgt voor een fijnere omgeving om in te wonen, te werken, te bezoeken, te recreëren en te spelen.

Voor meer informatie over parkeren in Delft en de mening van STIP daarover kun je terecht bij Michelle Corten.