img 20190801 113926-1

Portefeuille Spacial planning

Commissie Ruimte & Verkeer

The spatial planning portfolio determines the group's position on the subjects of land affairs, real estate, the environment law and organisation & management (OR). In short, this portfolio is about how we organise public space. Space is scarce in Delft and both climate and urbanisation issues demand a different use. STIP would like to see the public space become a pleasant green place where people can meet. Where possible, we want more greenery and an unpaved road surface so that the sewage system does not become overloaded during heavy rainfall. We want to make the switch to an electric car as easy as possible by expanding the charging network.

Moties, amendementen of toezeggingen

Below is an overview of all the proposals that de fractie submitted or received related to the portfolio Spacial planning.It is possible to sort and apply filters. In the "Type" column you can see whether it is a motion (M), amendment (A), commitment (C), initiative proposal (I) or written question (WQ).For an overview of all the fractions proposals, see the motion page

Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
16 mei 2024
M
Ruimte voor buurtverbinding in de Buitenhof
STIP, GL, SP, Volt, OD, CU
Het masterplan van de Kop van de Buitenhof biedt nog onvoldoende handvatten om te sturen op wijkgerichte voorzieningen en programmering. Met de motie vragen we om een stappenplan toe te voegen aan de voortgangsrapportages om tot een programmering van de wijk te komen die ruimte biedt aan ontmoeting en zelfontplooiing.
Passed
16 mei 2024
M
Weg met de barrière
D66, GL, STIP
STIP ziet graag dat de Prinses Beatrixlaan versmald wordt. Met deze motie vragen we om in de toekomstige uitwerkingen uit te gaan van een verkenning met scenario van deze versmalling, zodat we alvast een uitspraak doen dat we het wenselijk vinden dat met de versmalling ruimte komt voor groen, woningen en voorzieningen.
Passed
1 feb. 2024
M
Verbeter uitgangen parkeergarages
D66, STIP
We willen graag dat de uitgangen van parkeergarages een warmer welkom bieden aan de stad. Dit kan door betere bewegwijzering, mooiere aankleidng (bijvoorbeeld planten) en communicatie over evenementen in de stad zodat bezoekers verleid worden om later weer terug te keren.
Passed
24 jan. 2024
WQ
Schriftelijke Vragen inzake breed samengestelde beoordelingscommissies
PvdA, STIP
Vragen naar de mogelijkheid om een brede beoordelingscommissie op te zetten voor ruimtelijke plannen. Dit kan gaan om ervaringsdeskundigen zoals bijvoorbeeld rolstoelgangers of instanties zoals de Fietsersbond. Met zo een comité kunnen plannen meer dan alleen technisch worden beoordeeld, en dit zorgt voor een meer integrale afweging van de plannen.
Asked
16 jan. 2024
WQ
Schriftelijke vragen inzake bestemming bedrijventerrein Schieoevers Zuid
GL, CDA, PvdA, STIP, Volt
Ruimte voor bedrijven in Delft is schaars. Recentelijk heeft de provincie het verzoek van de gemeente afgewezen om ruimte te creëren voor startups en duurzame bedrijven op Schieoevers Zuid. Samen met andere partijen heeft STIP vragen gesteld over hoe we als gemeente toch kunnen streven naar het benutten van deze kansen voor duurzame groei en innovatieve bedrijvigheid.
Asked
9 nov. 2023
M
Watertappunten in Delft
PvdA, STIP
Geeft de opdracht aan het college om op minimaal vijf plekken in de stad een watertappunt te realiseren, waarbij nadruk wordt gelegd op locaties waar ruimte is om te bewegen, en in wijken waar geen andere watertappunten zijn of in de buurt zijn.
Passed
12 sep. 2023
A
Formulering Raadsbesluit
GL, STIP
Hiermee is een technische fout gecorrigeerd in het raadsvoorstel Beheerplan groen, water en recreatie.
Passed
16 mei 2023
M
Een stimulans voor stadstuinieren
STIP, Volt, GL, D66, OD, SP, CU, CDA
Stadstuinen dragen bij aan de klimaatbestendigheid en sociale cohesie in de stad. De motie draagt op om stadstuinieren op te nemen bij de Nota Groen, bewoners actief te stimuleren op stadstuinieren en in samenspraak met initiatiefnemers mogelijke plekken hiervoor aan te wijzen.
Passed

Gerelateerde artikelen