STIP is blij met minder auto's in de Binnenstad

STIP is erg blij met de contouren van de nieuwe parkeervisie die vorige week geschetst werden op het Stadhuis. Wat STIP betreft is je auto voor deur op straat parkeren niks vanzelfsprekends meer, verdient de fietser meer openbare ruimte en maken we van Binnenstad een autoluw gebied. De voornemens van de wethouder sluiten hier zeer goed op aan!

20200221 151932

De parkeervisie

Het komen tot een nieuwe parkeervisie voor Delft is onderdeel van het opstellen van het Mobiliteitsplan 2040, een langetermijnvisie op vervoer, infrastructuur en de openbare ruimte. Een andere aanleiding voor deze visie is de motie, die STIP en andere partijen in het najaar van 2018 indienden bij de bespreking van de parkeernormen. Doel van de motie was het parkeerbeleid integraal te herzien en een nieuw beleid op te stellen dat bijdraagt aan onze gezamenlijke visie op de stad. Minder auto’s op straat zorgt voor fijne omgeving om in te wonen, werken, bezoeken en recreëren.

In een presentatie op het Stadhuis werden de drie kernpunten duidelijk. Ten eerste het proactief reguleren: Om overlast van parkeren voor te zijn kiest STIP ervoor heel Delft te reguleren. Dit betekent niet dat in heel Delft het autoparkeren aan banden wordt gelegd, maar wel dat de gemeente meer kan sturen op het gebruik van de openbare ruimte. Belangrijk, want meer groen en ruimte voor voetganger, fietser en OV zijn belangrijke pijlers in het nieuwe mobiliteitsplan. Ten tweede een eenduidig regime: het bezoekersparkeren in Delft wordt niet als gastvrij ervaren wat enerzijds leidt tot onbedoeld fout parkeren en boetes voor de bezoeker en anderzijds overlast voor bewoners van verkeerd geparkeerde auto’s. Met een duidelijk prijsverschil tussen straat en garage kunnen bezoekers gestimuleerd worden in de garage te parkeren, wat de druk op de openbare ruimte verlicht en minder zoekverkeer door de straten oplevert.

Uitbreiding autoluwplusgebied

Ten derde een erg belangrijk punt voor STIP, namelijk de uitbreiding van het autoluwplusgebied in de Binnenstad. STIP pleit al lang voor verdere uitbreiding van het autoluwe gebied, heeft dit samen met de coalitiepartijen vastgelegd in het coalitieakkoord en is erg blij dat er in 2021 echte stappen gezet gaan worden. Het voornemen is om het zuidwestelijke deel van de Binnenstad autoluw in te richten. Dit zou betekenen dat het gebied enkel met een ontheffing met de auto te bereiken is en autoparkeerplekken verplaatst worden naar de Zuidpoortgarage en Prinsenhofgarage.

STIP is voorstander, omdat het hele gebied hier een kwaliteitsimpuls van zal krijgen. Dit deel van de Binnenstad heeft veel potentie met bijvoorbeeld het Arsenaal wat herontwikkeld gaat worden en met het station en Nieuw Delft op steenworp afstand. Het is gunstig voor ondernemers in het gebied en bovendien kan het aantal fietsparkeerplekken uitgebreid worden. Op plekken zoals de Breestraat, Koornmarkt, bij horeca, winkels en studentenverenigingen is hier veel behoefte naar. De wethouder heeft enkele weken geleden al toegezegd de uitbreiding van fietsparkeerplekken mee te nemen in de planvorming.

Mobiliteitsplan 2040

Met het mobiliteitsplan zal een visie voor de hele stad vastgesteld worden. Heb jij op het onderwerp parkeren of andere thema’s zoals shared space, leefstraten, fietsstraten, openbaar vervoer, deelvervoer en openbare ruimte een mening of heb je voorbeelden van plekken in Delft waar het beter kan wat betreft mobiliteit. Raadslid Marnix Weiler gaat graag met je in gesprek.