Lisanne Fung Fen Chung

Hoi, ik ben Lisanne en ik ben sinds 2022 fractielid van STIP. Sinds ik in 2017 ben begonnen met mijn studie Bouwkunde, ben ik bezig met nadenken over structureel goede vormgeving van de stad en ik kijk ernaar uit om mij de komende jaren als fractielid bij STIP hiervoor in te zetten.

De komende jaren wil ik mij inzetten voor een cultureel, divers en duurzaam Delft. Ik vind het belangrijk dat we onze stad klimaatbestendiger en duurzamer gaan inrichten en dat we daarbij ook genoeg fijne plekken creëren om te wonen!

Moties

Hieronder staat een overzicht van alle voorstellen die Lisanne Fung Fen Chung heeft ingediend of gekregen.Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de "Type" kolom kan je zien of het gaat om een motie (M), Amendement (A), Toezegging (T), Initiatiefvoorstel (I) of Schriftelijke Vragen (SV). Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
1 feb. 2024
A
Investeer in een energiezuinig Delft
STIP, VVD, HvD, D66, CDA, OD
De gemeente heeft een overschot van 3,5 miljoen euro voor energiearmoedebestrijding. STIP wil graag investeren voor de lange termijn, gezien de afwezigheid van Rijksfinanciering voor energietoeslag. Met het amendement kunnen we met het overschot een aanvraag te doen op het Volkshuisvestingsfonds, waarmee we 3,5 miljoen kunnen ontvangen om te investeren in de verduurzaming van Delftse wijken.
Aangenomen
16 jan. 2024
SV
Schriftelijke vragen inzake bestemming bedrijventerrein Schieoevers Zuid
GL, CDA, PvdA, STIP, Volt
Ruimte voor bedrijven in Delft is schaars. Recentelijk heeft de provincie het verzoek van de gemeente afgewezen om ruimte te creëren voor startups en duurzame bedrijven op Schieoevers Zuid. Samen met andere partijen heeft STIP vragen gesteld over hoe we als gemeente toch kunnen streven naar het benutten van deze kansen voor duurzame groei en innovatieve bedrijvigheid.
Gesteld
7 dec. 2023
M
Startnotitie tijdelijke studentenhuisvesting
STIP, D66, Volt, SP
Tijdelijke studentenhuisvesting is onder huidige landelijke regelgeving de enige manier hoe onzelfstandige studentenwoningen aan de voorraad worden toegevoegd. Met de motie vragen we om de kansen optimaal te benutten en te komen met een startnotitie, samen met partners.
Toegezegd
7 dec. 2023
A
Het belang van onzelfstandig wonen
CU, STIP, GL, Volt, PvdA
De woonvisie schrijft negatief over onzelfstandig wonen. Met het amendement wordt het belang van onzelfstandig wonen naar voren gebracht, o.a. voor het tegengaan van eenzaamheid en faciliteren van ontmoeting.
Aangenomen
7 dec. 2023
A
Schat collectief wonen op waarde
Volt, GL, STIP, CU, CDA, PvdA
De woonvisie kan positiever schrijven over wooncollectieven en hoe de gemeente die ondersteunt. Met deze aanpassingen geeft de woonvisie een beter beeld van hoe de raad denkt over collectieve woonvormen.
Aangenomen
7 dec. 2023
M
Ondersteuning van Collectief Wonen in de Woonvisie
Volt, GL, CU, STIP, PvdA
Wooncollectieven zijn een waardevolle toevoeging voor de woonvoorraad. Door wooncollectieven als aparte woonvorm op te nemen in de woonmonitor en de woonagenda kunnen we meer ruimte bieden aan collectief wonen. Met de motie wordt verder gevraagd om inzichtelijk te maken hoe de gemeente dit verder kan ondersteunen.
Aangenomen
7 dec. 2023
A
Weinig toekomstperspectief Delftse jongeren
STIP, OD, PvdA
In de toegezegde motie 'Bied Delftse jongeren toekomstperspectief' werd in het tweede dictum gevraagd om een paragraaf over het schrijnende perspectief van jongeren. Dit is niet gedaan en daarom vraagt STIP middels dit amendement hier alsnog aandacht voor.
Aangenomen
7 dec. 2023
M
Geen woning onnodig leeg
STIP, PvdA, OD
Het leegstandsonderzoek staat in de huidige uitvoeringsagenda voor 2025 gepland. Met de motie stellen we voor om dit onderzoek, gezien de grote woningtekorten, naar voren te halen en hierbij meteen een voorstel doen voor mogelijke oplossingsrichtingen.
Aangenomen

Geschreven artikelen