bethelparkbanner

Portefeuille Wonen

Commissie Sociaal Domein & Wonen

We bouwen voor de stad die we willen zijn. Daarom hebben we als Delft de ambitie nog 15.000 woningen te bouwen. Ondertussen is er weinig ruimte in Delft en is de vraag in veel segmenten hoger dan het aanbod. De portefeuille wonen houdt zich bezig met het vraagstuk: Waar, hoe en in welke vorm gaan we in Delft bijbouwen voor de stad die we willen zijn? STIP ziet de oplossing o.a. door de hoogte in te bouwen waar dat past, bijvoorbeeld aan de oevers van de Schie, of met innovatieve woonvormen, zoals Friends-contracten waarmee meerdere volwassenen samen een woning kunnen huren. Ook vinden we gemengde wijken een belangrijk uitgangspunt, zodat men elkaar ziet en spreekt t.b.v. een sociale samenhang. Op studentenhuisvesting vinden we het daarom belangrijk om als gemeente te sturen op voldoende huisvesting, verspreid door de wijken.

Moties, amendementen of toezeggingen

Hieronder staat een overzicht van alle voorstellen die de fractie heeft ingediend of gekregen gerelateerd aan de portefeuille Wonen.Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
7 dec. 2023
M
Startnotitie tijdelijke studentenhuisvesting
STIP, D66, Volt, SP
Tijdelijke studentenhuisvesting is onder huidige landelijke regelgeving de enige manier hoe onzelfstandige studentenwoningen aan de voorraad worden toegevoegd. Met de motie vragen we om de kansen optimaal te benutten en te komen met een startnotitie, samen met partners.
Toegezegd
7 dec. 2023
A
Het belang van onzelfstandig wonen
CU, STIP, GL, Volt, PvdA
De woonvisie schrijft negatief over onzelfstandig wonen. Met het amendement wordt het belang van onzelfstandig wonen naar voren gebracht, o.a. voor het tegengaan van eenzaamheid en faciliteren van ontmoeting.
Aangenomen
7 dec. 2023
A
Schat collectief wonen op waarde
Volt, GL, STIP, CU, CDA, PvdA
De woonvisie kan positiever schrijven over wooncollectieven en hoe de gemeente die ondersteunt. Met deze aanpassingen geeft de woonvisie een beter beeld van hoe de raad denkt over collectieve woonvormen.
Aangenomen
7 dec. 2023
M
Ondersteuning van Collectief Wonen in de Woonvisie
Volt, GL, CU, STIP, PvdA
Wooncollectieven zijn een waardevolle toevoeging voor de woonvoorraad. Door wooncollectieven als aparte woonvorm op te nemen in de woonmonitor en de woonagenda kunnen we meer ruimte bieden aan collectief wonen. Met de motie wordt verder gevraagd om inzichtelijk te maken hoe de gemeente dit verder kan ondersteunen.
Aangenomen
7 dec. 2023
A
Weinig toekomstperspectief Delftse jongeren
STIP, OD, PvdA
In de toegezegde motie 'Bied Delftse jongeren toekomstperspectief' werd in het tweede dictum gevraagd om een paragraaf over het schrijnende perspectief van jongeren. Dit is niet gedaan en daarom vraagt STIP middels dit amendement hier alsnog aandacht voor.
Aangenomen
7 dec. 2023
M
Geen woning onnodig leeg
STIP, PvdA, OD
Het leegstandsonderzoek staat in de huidige uitvoeringsagenda voor 2025 gepland. Met de motie stellen we voor om dit onderzoek, gezien de grote woningtekorten, naar voren te halen en hierbij meteen een voorstel doen voor mogelijke oplossingsrichtingen.
Aangenomen
7 dec. 2023
M
Openstaan voor alternatieve woonoplossingen
PvdA, D66, STIP, CDA
De woonvisie biedt weinig concrete stappen om bewoners te ondersteunen in het creëren van extra woonruimte of het beter benutten van de bestaande voorraad door bijvoorbeeld optoppen. De motie vraagt om in beeld te brengen hoe de gemeente bewoners nu ondersteunt en een plan om dit te verbeteren.
Toegezegd
7 dec. 2023
T
Rapporteren over tijdelijke studentenhuisvesting
STIP, D66, Volt, SP
De wethouder zegt toe om in beeld te brengen wat er op dit moment gebeurt op het gebied van tijdelijke studentenhuisvesting en hierover regelmatig (jaarlijks) terug te koppelen.
Toegezegd

Gerelateerde artikelen