bethelparkbanner

Portefeuille Wonen

Commissie Sociaal Domein & Wonen

We bouwen voor de stad die we willen zijn. Daarom hebben we als Delft de ambitie nog 15.000 woningen te bouwen. Ondertussen is er weinig ruimte in Delft en is de vraag in veel segmenten hoger dan het aanbod. De portefeuille wonen houdt zich bezig met het vraagstuk: Waar, hoe en in welke vorm gaan we in Delft bijbouwen voor de stad die we willen zijn? STIP ziet de oplossing o.a. door de hoogte in te bouwen waar dat past, bijvoorbeeld aan de oevers van de Schie, of met innovatieve woonvormen, zoals Friends-contracten waarmee meerdere volwassenen samen een woning kunnen huren. Ook vinden we gemengde wijken een belangrijk uitgangspunt, zodat men elkaar ziet en spreekt t.b.v. een sociale samenhang. Op studentenhuisvesting vinden we het daarom belangrijk om als gemeente te sturen op voldoende huisvesting, verspreid door de wijken.

Moties, amendementen of toezeggingen

Hieronder staat een overzicht van alle voorstellen die de fractie heeft ingediend of gekregen gerelateerd aan de portefeuille Wonen.Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
13 jun. 2024
M
Een heldere focus in de aanpak van woonfraude
STIP, PvdA
Vraagt om een aanpak voor verschillende typen woonfraude. Sommige fraude is onbewust of het gevolg van het in Delft spelende woningtekort. Dit soort gevallen moeten niet als 'fraude' worden behandeld. De motie roept op dit soort gevallen niet de dupe te laten worden van keuzes die we maken rondom onze fraude-aanpak. Zo voorkomen we dat door onze keuzes mensen op straat onterecht komen te staan.
Aangenomen
13 jun. 2024
M
Goede afspraken maken goede uitvoering
STIP, OD, PvdA, Volt
Vraagt zorgvuldige aandacht voor de omgang met persoonsgegevens die we aan woningcorporaties verstrekken. Dat betekent in opdracht van de motie meer dan alleen kijken of de processen goed zijn bedacht, maar ook hoe die processen in de praktijk lopen. De opdracht aan het college is om dit vast te leggen in werkafspraken.
Aangenomen
16 mei 2024
M
Kansen voor collectief wonen in de Buitenhof
STIP, Volt, GL, SP, OD, CU, PvdA
Met de motie vragen we om de Kop van de Buitenhof expliciet op te nemen als kansrijke locatie voor collectieve woonvormen en hier actief de mogelijkheid toe uit te dragen bij geïnteresseerden. Dit is in navolging van de motie die we hebben ingediend bij de Woonvisie om collectieve woonvormen meer te ondersteunen in Delft.
Aangenomen
7 dec. 2023
M
Startnotitie tijdelijke studentenhuisvesting
STIP, D66, Volt, SP
Tijdelijke studentenhuisvesting is onder huidige landelijke regelgeving de enige manier hoe onzelfstandige studentenwoningen aan de voorraad worden toegevoegd. Met de motie vragen we om de kansen optimaal te benutten en te komen met een startnotitie, samen met partners.
Toegezegd
7 dec. 2023
A
Het belang van onzelfstandig wonen
CU, STIP, GL, Volt, PvdA
De woonvisie schrijft negatief over onzelfstandig wonen. Met het amendement wordt het belang van onzelfstandig wonen naar voren gebracht, o.a. voor het tegengaan van eenzaamheid en faciliteren van ontmoeting.
Aangenomen
7 dec. 2023
A
Schat collectief wonen op waarde
Volt, GL, STIP, CU, CDA, PvdA
De woonvisie kan positiever schrijven over wooncollectieven en hoe de gemeente die ondersteunt. Met deze aanpassingen geeft de woonvisie een beter beeld van hoe de raad denkt over collectieve woonvormen.
Aangenomen
7 dec. 2023
M
Ondersteuning van Collectief Wonen in de Woonvisie
Volt, GL, CU, STIP, PvdA
Wooncollectieven zijn een waardevolle toevoeging voor de woonvoorraad. Door wooncollectieven als aparte woonvorm op te nemen in de woonmonitor en de woonagenda kunnen we meer ruimte bieden aan collectief wonen. Met de motie wordt verder gevraagd om inzichtelijk te maken hoe de gemeente dit verder kan ondersteunen.
Aangenomen
7 dec. 2023
A
Weinig toekomstperspectief Delftse jongeren
STIP, OD, PvdA
In de toegezegde motie 'Bied Delftse jongeren toekomstperspectief' werd in het tweede dictum gevraagd om een paragraaf over het schrijnende perspectief van jongeren. Dit is niet gedaan en daarom vraagt STIP middels dit amendement hier alsnog aandacht voor.
Aangenomen

Gerelateerde artikelen