bethelparkbanner

Portefeuille Wonen

Commissie Sociaal Domein & Wonen

We bouwen voor de stad die we willen zijn. Daarom hebben we als Delft de ambitie nog 15.000 woningen te bouwen. Ondertussen is er weinig ruimte in Delft en is de vraag in veel segmenten hoger dan het aanbod. De portefeuille wonen houdt zich bezig met het vraagstuk: Waar, hoe en in welke vorm gaan we in Delft bijbouwen voor de stad die we willen zijn? STIP ziet de oplossing o.a. door de hoogte in te bouwen waar dat past, bijvoorbeeld aan de oevers van de Schie, of met innovatieve woonvormen, zoals Friends-contracten waarmee meerdere volwassenen samen een woning kunnen huren. Ook vinden we gemengde wijken een belangrijk uitgangspunt, zodat men elkaar ziet en spreek t.b.v. een sociale samenhang. Op studentenhuisvesting vinden we het daarom belangrijk om als gemeente te sturen op voldoende huisvesting, verspreid door de wijken.

Moties, amendementen of toezeggingen

Hieronder staat een overzicht van voorstellen die de fractie heeft ingediend of gekregen gerelateerd aan de portefeuille Wonen. Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de "Type" kolom kan je zien of het gaat om een motie (M), Amendement (A), Toezegging (T), Initiatiefvoorstel (I) of Schriftelijke Vragen (SV). Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
30 sep. 2021
SV
Problematiek huisvesting internationale studenten
STIP
STIP vraagt het college in gesprek te gaan met de TU Delft over de schrijnende woonsituatie van internationale studenten en de huisvesting op korte termijn te verbeteren.
Gesteld
21 sep. 2021
T
Voortgang voorzieningen op de campus terugkoppelen naar de raad
STIP
De Wethouder zegt toe de verdere ontwikkeling van de campus, inclusief het faciliteren van voldoende stedelijke voorzieningen, terug te koppelen naar de raad
Toegezegd
8 jul. 2021
T
In beeld brengen kosten regionaal Huurteam
STIP
Wethouder Schrederhof zegt toe de kosten van deelname aan een huurteam in beeld te brengen.
Toegezegd
15 jun. 2021
SV
Regionale woningmarktafspraken
VVD, STIP
De regio loopt flinkt achter met het bijbouwen van sociale huurwoningen ten opzichte van Delft. STIP en de VVD willen graag weten hoe de wethouder hiermee omgaat.
Gesteld
1 okt. 2020
M
Gezamelijke woningdelen voor starters en jongeren
STIP
Vraagt het college te onderzoeken welke methodes (zoals bijvoorbeeld friendscontracten) kunnen worden ingezet om het delen van een huurwoning met meer dan twee personen mogelijk te houden.
Verworpen
1 okt. 2020
M
Routekaart naar onzelfstandige studentenhuisvesting
STIP, PvdA, D66, GL, CU, VVD
Deze motie vraagt het college een routekaart op te stellen waarin staat omschreven met welke projecten de doelstelling om 2500 studenteneenheden bij te bouwen tot 2026.
Aangenomen
1 okt. 2020
M
Kamers voor gemengde wijken
STIP
Deze motie vraagt het college te onderzoeken welke methodes kunnen worden ingezet om het omzetten van woningen naar meerdere onzelfstandige wooneenheden kleinschalig en met respect voor de druk op de woningmarkt mogelijk blijft.
Verworpen
24 sep. 2020
T
Rapporteren percentage Scheefwoners
STIP
Wethouder Schrederhof zegt toe jaarlijks het percentage scheefwoners in Delft als onderdeel van een bestaande periodieke rapportage te rapporteren aan de raad.
Toegezegd

Gerelateerde artikelen