Goed wonen in Delft, hoe ziet dat er de komende jaren uit?

Op 7 december 2023 heeft de gemeenteraad van Delft de Woonvisie 2023-2028 vastgesteld. Dit is hét visiedocument waarmee we de komende jaren het wonen in Delft vormgeven. Wil jij weten waar STIP voor heeft gepleit en gezorgd? Lees dan verder!

Woonvisie debat

Tekort aan studentenwoningen Het tekort aan studentenwoningen in Delft blijft de komende jaren toenemen. Daarom is de gemeente van plan om 3500 studentenwoningen toe te voegen tot 2030. Helaas kunnen we in de Woonvisie al lezen dat er in de daadwerkelijke plannen slechts 2300 woningen overblijven. STIP heeft tijdens het debat haar zorgen geuit over het achterblijven van de bouwambitie, zeker met een groot risico op het stilvallen van bouwplannen op de loer.

Daarnaast verdwijnen er steeds meer studentenhuizen in de particuliere voorraad, waardoor de onzelfstandige woningvoorraad kleiner en kleiner wordt. Over het belang van samenwonen met andere studenten heeft STIP zich al vaker uitgesproken. Samenwonen is belangrijk in het tegengaan van eenzaamheid en het faciliteren van ontmoeting tussen studenten. Bovendien blijkt uit onderzoek dat op kamers gaan een belangrijke stap is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren.

Kansen pakken voor onzelfstandig en collectief wonen Het is daarom cruciaal om alle kansen te pakken voor het realiseren van, bij voorkeur gedeelde, studentenwoningen. We hebben ons daarom hard gemaakt om tijdelijke studentenhuisvesting een volwaardige plek in de bouwopgave te geven met de motie Startnotitie tijdelijke studentenhuisvesting. Tijdelijke studentenhuisvesting is namelijk onder de huidige beperkende landelijke regelgeving de enige manier om nog onzelfstandige studentenwoningen te realiseren. De Wethouder heeft toegezegd inzichtelijk te maken hoe tijdelijke huisvesting bijdraagt aan de bouwambitie voor studentenhuisvesting. Daarnaast heeft STIP samen met andere partijen een voorstel gedaan om het belang van onzelfstandig wonen beter te benadrukken in de Woonvisie met een aangenomen amendement.

Ook heeft STIP zich hard gemaakt voor collectief wonen. Bewoners lopen vaak tegen problemen aan als zij een collectieve woongroep willen oprichten. Met een aangenomen motie en amendement heeft STIP gepleit om dit soort duurzame woonvormen de komende jaren beter te gaan ondersteunen.

Gebrek aan toekomstperspectief voor jongeren op de woningmarkt Jongeren hebben de allerlaagste slaagkans op een woning, doordat ze het langst op een woning moeten wachten en vaak minder te besteden hebben dan andere doelgroepen. Hierdoor staat het leven van vele jongeren op pauze, doordat ze andere belangrijke levenskeuzes ook gaan uitstellen. Ook neemt het aantal dakloze jongeren toe. STIP vindt dat de Woonvisie te weinig erkenning geeft voor hun gebrek aan perspectief op de woningmarkt. Hiervoor hebben we eerder een motie ingediend die vroeg om hierop actie te ondernemen. Om daarop door te bouwen, heeft STIP een aanpassingsvoorstel in de woonvisie ingediend dat recht doet aan het erkennen van dit schrijnende perspectief voor jongeren (zie hier het amendement).

Beter benutten van de bestaande voorraad Een groot deel van het woningtekort in Delft zal opgelost moeten worden in de bestaande voorraad. STIP vindt dat daarom we de kansen om de bestaande voorraad optimaal te benutten, niet langer mogen laten liggen. Daarom heeft STIP gepleit om het leegstandsonderzoek in Delft naar voren te halen in de planning met een unaniem aangenomen motie. Daarnaast heeft STIP met andere partijen gevraagd om in kaart te brengen hoe de gemeente bewoners helpt met het creëren van extra woonruimte door bijvoorbeeld optoppen (zie hier motie). Hiermee houdt STIP grip op de verschillende manieren hoe we sturen op de bestaande voorraad!

Heb jij nog vragen over onze moties of nog gave ideeën voor Wonen in Delft? Stuur Lisanne een berichtje! Ook kent STIP een Werkgroep Wonen om bij aan te sluiten. Ongeveer eens per maand zitten we samen om na te denken over Wonen in Delft. Wie weet zien we je snel!