Lisanne Fung Fen Chung

Hoi, ik ben Lisanne en ik ben sinds 2022 fractielid van STIP. Sinds ik in 2017 ben begonnen met mijn studie Bouwkunde, ben ik bezig met nadenken over structureel goede vormgeving van de stad en ik kijk ernaar uit om mij de komende jaren als fractielid bij STIP hiervoor in te zetten.

De komende jaren wil ik mij inzetten voor een cultureel, divers en duurzaam Delft. Ik vind het belangrijk dat we onze stad klimaatbestendiger en duurzamer gaan inrichten en dat we daarbij ook genoeg fijne plekken creëren om te wonen!

Moties

Below is an overview of all the proposals that Lisanne Fung Fen Chung submitted or received.Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de "Type" kolom kan je zien of het gaat om een motie (M), Amendement (A), Toezegging (T), Initiatiefvoorstel (I) of Schriftelijke Vragen (SV). Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie the motion page

Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
16 mei 2024
M
Kansen voor collectief wonen in de Buitenhof
STIP, Volt, GL, SP, OD, CU, PvdA
Met de motie vragen we om de Kop van de Buitenhof expliciet op te nemen als kansrijke locatie voor collectieve woonvormen en hier actief de mogelijkheid toe uit te dragen bij geïnteresseerden. Dit is in navolging van de motie die we hebben ingediend bij de Woonvisie om collectieve woonvormen meer te ondersteunen in Delft.
Passed
16 mei 2024
M
Ruimte voor buurtverbinding in de Buitenhof
STIP, GL, SP, Volt, OD, CU
Het masterplan van de Kop van de Buitenhof biedt nog onvoldoende handvatten om te sturen op wijkgerichte voorzieningen en programmering. Met de motie vragen we om een stappenplan toe te voegen aan de voortgangsrapportages om tot een programmering van de wijk te komen die ruimte biedt aan ontmoeting en zelfontplooiing.
Passed
16 mei 2024
M
Weg met de barrière
D66, GL, STIP
STIP ziet graag dat de Prinses Beatrixlaan versmald wordt. Met deze motie vragen we om in de toekomstige uitwerkingen uit te gaan van een verkenning met scenario van deze versmalling, zodat we alvast een uitspraak doen dat we het wenselijk vinden dat met de versmalling ruimte komt voor groen, woningen en voorzieningen.
Passed
1 feb. 2024
A
Investeer in een energiezuinig Delft
STIP, VVD, HvD, D66, CDA, OD
De gemeente heeft een overschot van 3,5 miljoen euro voor energiearmoedebestrijding. STIP wil graag investeren voor de lange termijn, gezien de afwezigheid van Rijksfinanciering voor energietoeslag. Met het amendement kunnen we met het overschot een aanvraag te doen op het Volkshuisvestingsfonds, waarmee we 3,5 miljoen kunnen ontvangen om te investeren in de verduurzaming van Delftse wijken.
Passed
16 jan. 2024
WQ
Schriftelijke vragen inzake bestemming bedrijventerrein Schieoevers Zuid
GL, CDA, PvdA, STIP, Volt
Ruimte voor bedrijven in Delft is schaars. Recentelijk heeft de provincie het verzoek van de gemeente afgewezen om ruimte te creëren voor startups en duurzame bedrijven op Schieoevers Zuid. Samen met andere partijen heeft STIP vragen gesteld over hoe we als gemeente toch kunnen streven naar het benutten van deze kansen voor duurzame groei en innovatieve bedrijvigheid.
Asked
7 dec. 2023
M
Startnotitie tijdelijke studentenhuisvesting
STIP, D66, Volt, SP
Tijdelijke studentenhuisvesting is onder huidige landelijke regelgeving de enige manier hoe onzelfstandige studentenwoningen aan de voorraad worden toegevoegd. Met de motie vragen we om de kansen optimaal te benutten en te komen met een startnotitie, samen met partners.
Committed
7 dec. 2023
A
Het belang van onzelfstandig wonen
CU, STIP, GL, Volt, PvdA
De woonvisie schrijft negatief over onzelfstandig wonen. Met het amendement wordt het belang van onzelfstandig wonen naar voren gebracht, o.a. voor het tegengaan van eenzaamheid en faciliteren van ontmoeting.
Passed
7 dec. 2023
A
Schat collectief wonen op waarde
Volt, GL, STIP, CU, CDA, PvdA
De woonvisie kan positiever schrijven over wooncollectieven en hoe de gemeente die ondersteunt. Met deze aanpassingen geeft de woonvisie een beter beeld van hoe de raad denkt over collectieve woonvormen.
Passed

Written articles