bethelparkbanner

Portefeuille Housing

Commissie Sociaal Domein & Wonen

We build for the city we want to be. That is why Delft's ambition is to build another 15,000 homes. Meanwhile, there is little space in Delft and demand in many segments is higher than supply. The housing portfolio is concerned with the question: Where, how and in what form are we going to build more houses in Delft for the city we want to be? STIP sees the solution among other things by building upwards where it suits, for example on the banks of the Schie, or with innovative forms of housing such as 'Friends' contracts whereby several adults can rent a house together. We also believe that mixed neighbourhoods are an important principle, so that people see and speak to each other in order to achieve social cohesion. With regard to student housing, we therefore consider it important for the municipality to steer towards sufficient housing spread across the districts.

Moties, amendementen of toezeggingen

Below is an overview of all the proposals that de fractie submitted or received related to the portfolio Housing.It is possible to sort and apply filters. In the "Type" column you can see whether it is a motion (M), amendment (A), commitment (C), initiative proposal (I) or written question (WQ).For an overview of all the fractions proposals, see the motion page

Date
Type
Title
Political parties
Fraction member
Portfolio
Description
Result
19 sep. 2022
WQ
Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2022-2030
STIP
Het Rijk kondigde een landelijk actieplan studentenhuisvesting aan. STIP heeft vragen gesteld hoe Delft aan de slag gaat met specifiek betaalbaarheidsproblemen en het stimuleren van hospitaverhuur.
Asked
2 jun. 2022
A
Amendement Zienswijze Splitsing Vestia
SP, PvdA, VVD, OD, CDA, STIP, HvD
Vraagt het college om in de zienswijze van de gemeente Delft op te nemen dat er aandacht uit moet gaan naar goed onderhoud van de woningen en laagdrempelig contact voor huurders.
Passed
3 feb. 2022
M
Echte woonkamers voor onzelfstandige eenheden
CU, STIP, D66, GL, PvdA
Blijven streven naar onzelfstandige eenheden die eenzaamheid écht tegengaan, ontmoeting daadwerkelijk stimuleert en zodat er écht samengewoond wordt.
Passed
27 jan. 2022
C
Terugkoppeling STING concept
STIP
De Wethouder zegt toe DUWO te vragen de uitwerking van het STING concept terug te koppelen naar raad en college
Committed
27 jan. 2022
C
Technische sessies richting nieuwe Woonvisie
STIP
De Wethouder zegt toe om in ieder geval twee technische sessies te organiseren richting de nieuwe woonvisie: 1) Svh en Explica geven uitleg over de woonruimteverdeling en hoe zich dit verhoudt tot (de doelen in) de woonvisie en de huisvestingsverordening en 2) Svh en Explica geven uitleg over de verschillende bestaande methodes voor woningaanbiedingen.
Committed
9 dec. 2021
C
Huurteam samen met onderwijsinstellingen
STIP
De Wethouder zegt toe aan de TU Delft of andere onderwijsinstellingen te vragen of zij in de toekomst bereid zijn gezamenlijk op te trekken bij de opzet van een huurteam in Delft
Committed
18 nov. 2021
M
Actualiseren Convenant TU Delft - Gemeente Delft
STIP, D66, PvdA, VVD, CDA, CU, OD
De raad spreekt uit om in het convenant de verantwoordelijkheden van de TU Delft en het gezamenlijk de huidige- en toekomstige tekorten studentenwoningen in te lopen, vast te leggen. Het college wordt opgedragen de gesprekken met de TU Delft te intensiveren en op zoek te gaan naar sturingsinstrumenten om de ruimtelijke gevolgen van de groei van de universiteit op de stad in goede banen te leiden.
Passed
18 nov. 2021
M
Woningloten in Delftse woonvoorraad
STIP, D66, GL, PvdA, CU, OD
Te onderzoeken of het verloten van een deel van de sociale huurvoorraad bijdraagt aan het vergroten van de kans voor Delftse jongeren en starters op een woning en met welk voor Delft passend percentage dit het geval is zonder dat dit te grote negatieve effecten heeft op andere woningzoekenden en de uitkomsten mee te nemen bij het opstellen van de nieuwe woonvisie 2023 - 2030.
Passed

Gerelateerde artikelen