pasted image 0

Portefeuille Zorg & Welzijn

Commissie Sociaal Domein & Wonen

Onder zorg en welzijn valt een scala aan onderwerpen. Sinds de decentralisatie van de zorg zijn er veel meer verantwoordelijkheden bij de gemeente komen te liggen. Er zijn hierdoor veel tekorten in de zorg, maar dit biedt ook de mogelijkheid om opnieuw naar de zorg te kijken. Zo wil STIP kleine zorgaanbieders ook een kans geven, waardoor concurrentie en innovatie binnen de sector gestimuleerd worden. Ook willen we lokale aanbieders en pilots de kans geven om met nieuwe ideeën te komen. Daarnaast geloven we in een preventieve aanpak, waardoor we eerder bij de kern van problemen komen.

Jeugdzorg wordt bij STIP behandeld door portefeuille Jeugd.

Moties, amendementen of toezeggingen

Hieronder staat een overzicht van alle voorstellen die de fractie heeft ingediend of gekregen gerelateerd aan de portefeuille Zorg & Welzijn.Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
9 mrt. 2023
M
Co-creatie met inwoners naar een inclusief Delft
CU, VVD, STIP, CDA, HvD, GL, PvdA, D66, OD, Volt
Binnenkort wordt de inclusieagenda opgesteld, nadat we dit als raad al jaren al willen. Zo wordt Delft voor mensen met een handicap inclusiever gemaakt. Wij vragen aan de wethouder om dit echt samen met de stad te doen, en ook al snel aan de slag gaat met manieren om Delft inclusiever te maken. We willen dat inclusief beleid niet óver bewoners, maar mét bewoners wordt gemaakt.
Aangenomen
4 nov. 2021
M
Kamers met Aandacht
CU, D66, OD, STIP, PvdA, GL
De motie draagt het college op om als gemeente, of via derden, werk te maken van het matchen van vraag en aanbod van jongeren en mensen die een deel van hun woning en hun tijd beschikbaar willen stellen, bijvoorbeeld via de stichting Kamers met Aandacht.
Aangenomen
11 mei 2021
M
Rijksgelden coronacrisis tbv kwetsbare groepen
CU, STIP
Door deze motie wordt er pro-actief gekeken naar het gebruiken van leegstaande panden als ontmoetingsplekken voor kwetsbare mensen.
Aangenomen
30 mrt. 2021
M
Begrotingssaldo 2024 achter de hand
GL, SP, PvdA, D66, CDA, STIP, VVD
De motie vraagt het structureel begrotingssaldo in 2024 zoals dat uiteindelijk resteert in het Herstelplan na goedkeuring door de provincie beschikbaar te houden voor aanpassingen in de bezuinigingen van DOK en Delft voor Elkaar.
Aangenomen
17 dec. 2020
M
Aan de slag met blockchain in de zorg
STIP, VVD, SP, OD, CDA, GS, SD
We gaan de mogelijkheden van Blockchain onderzoeken. Zo kunnen we administratieve lasten en fraude tegengaan, en de mensen op de vloer meer tijd geven voor waar het om draait: het leveren van zorg. Lees hier het websitestukje
Aangenomen
17 dec. 2020
M
Concretisering acties and pilots in het sociaal domein
VVD, STIP, D66, GL
De motie draagt het college op om overzichtelijk weer te geven wanneer je welke gecalculeerde besparing van 4.3 miljoen denkt te realiseren voor de Participatiewet, Jeugd en de Wmo en de Raad te voorzien van een concreet tijdspad.
Toegezegd
17 dec. 2020
M
Basisondersteuning niet-zelfredzame volwassenen en gezinnen
GL, STIP, PvdA
Na te gaan of er een kostenbesparing gerealiseerd kan worden door het bieden van een minimale langdurige basisondersteuning aan niet-zelfredzame volwassenen en gezinnen zonder of met een zwak sociaal netwerk om op een voor hen accepta bel niveau te kunnen functioneren en participeren met een veilige thuisbasis als absolute ondergrens.
Aangenomen
17 dec. 2020
M
Technische innovaties; vrije keuze en transparantie
CDA, STIP
De motie vraagt om met een raadsvoorstel te komen met visie en keuzes voor het aankopen en implementeren van technische innovaties in het kader van langer en weer thuis.
Toegezegd

Gerelateerde artikelen