pasted image 0

Portefeuille Zorg & Welzijn

Commissie Sociaal Domein & Wonen

Onder zorg en welzijn valt een scala aan onderwerpen. Sinds de decentralisatie van de zorg zijn er veel meer verantwoordelijkheden bij de gemeente komen te liggen. Er zijn hierdoor veel tekorten in de zorg, maar dit biedt ook de mogelijkheid om opnieuw naar de zorg te kijken. Zo wil STIP kleine zorgaanbieders ook een kans geven, waardoor concurrentie en innovatie binnen de sector gestimuleerd worden. Ook willen we lokale aanbieders en pilots de kans geven om met nieuwe ideeën te komen. Daarnaast geloven we in een preventieve aanpak, waardoor we eerder bij de kern van problemen komen.

Jeugdzorg wordt bij STIP behandeld door portefeuille Jeugd.

Moties, amendementen of toezeggingen

Hieronder staat een overzicht van voorstellen die de fractie heeft ingediend of gekregen gerelateerd aan de portefeuille Zorg & Welzijn. Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de "Type" kolom kan je zien of het gaat om een motie (M), Amendement (A), Toezegging (T), Initiatiefvoorstel (I) of Schriftelijke Vragen (SV). Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
11 mei 2021
M
Rijksgelden coronacrisis tbv kwetsbare groepen
CU, STIP
Door deze motie wordt er pro-actief gekeken naar het gebruiken van leegstaande panden als ontmoetingsplekken voor kwetsbare mensen.
Aangenomen
30 mrt. 2021
M
Begrotingssaldo 2024 achter de hand
GL, SP, PvdA, D66, CDA, STIP, VVD
De motie vraagt het structureel begrotingssaldo in 2024 zoals dat uiteindelijk resteert in het Herstelplan na goedkeuring door de provincie beschikbaar te houden voor aanpassingen in de bezuinigingen van DOK en Delft voor Elkaar.
Aangenomen
17 dec. 2020
M
Aan de slag met blockchain in de zorg
STIP, VVD, SP, OD, CDA, GS, SD
We gaan de mogelijkheden van Blockchain onderzoeken. Zo kunnen we administratieve lasten en fraude tegengaan, en de mensen op de vloer meer tijd geven voor waar het om draait: het leveren van zorg. Lees hier het websitestukje
Aangenomen
17 dec. 2020
M
Concretisering acties and pilots in het sociaal domein
VVD, STIP, D66, GL
De motie draagt het college op om overzichtelijk weer te geven wanneer je welke gecalculeerde besparing van 4.3 miljoen denkt te realiseren voor de Participatiewet, Jeugd en de Wmo en de Raad te voorzien van een concreet tijdspad.
Toegezegd
17 dec. 2020
M
Basisondersteuning niet-zelfredzame volwassenen en gezinnen
GL, STIP, PvdA
Na te gaan of er een kostenbesparing gerealiseerd kan worden door het bieden van een minimale langdurige basisondersteuning aan niet-zelfredzame volwassenen en gezinnen zonder of met een zwak sociaal netwerk om op een voor hen accepta bel niveau te kunnen functioneren en participeren met een veilige thuisbasis als absolute ondergrens.
Aangenomen
17 dec. 2020
M
Technische innovaties; vrije keuze en transparantie
CDA, STIP
De motie vraagt om met een raadsvoorstel te komen met visie en keuzes voor het aankopen en implementeren van technische innovaties in het kader van langer en weer thuis.
Toegezegd
12 mrt. 2020
SV
Studentenwelzijn
STIP, GL
STIP maakt zich zorgen over het welzijn van studenten. Psychologen kampen met lange wachtrijen. Graag willen we weten wat de gemeente hierin kan betekenen.
Gesteld
26 sep. 2019
M
Eenzaamheid versus 100 tablets
CU, CDA, VVD, STIP, SP, SD, D66
Deze motie draagt het colleg op om het geld wat beschikbaar is voor eenzaamheidbestrijding niet zomaar uit te geven aan tablets voor ouderen, maar breder in te zetten.
Toegezegd