0676CC4B-AC6C-4E5D-925F-C471A109D6F3 1 201 a

Portefeuille Jeugd

Commissie Sociaal Domein & Wonen

De brede portefeuille Jeugd gaat grotendeels over onderwijs en jeugdzorg. STIP vindt het belangrijk dat de Jeugdzorg laagdrempelig is en dat we zorgen dat kinderen met problemen zo vroeg mogelijk worden geholpen. Hiermee voorkomen we zo veel mogelijk zware zorg. Verder willen wij een laagdrempelig en vast spreekuur waar jongeren altijd terecht kunnen voor advies over schulden, pesten, ziektes, seksueel misbruik of om een anonieme zwangerschaps- of SOA-test te krijgen. Daarnaast wordt er op scholen voorlichting gegeven over het verantwoord gebruik van drugs en alcohol, omgaan met geld, sexting en seksuele geaardheid. Wat betreft het onderwijs, de beste weg uit armoede is het vinden van een baan. Het doel voor STIP is dat elke jongere de school verlaat met een diploma waarmee je de arbeidsmarkt op kan.

Moties, amendementen of toezeggingen

Hieronder staat een overzicht van voorstellen die de fractie heeft ingediend of gekregen gerelateerd aan de portefeuille Jeugd. Het is mogelijk om te sorteren en filters toe te passen. In de "Type" kolom kan je zien of het gaat om een motie (M), Amendement (A), Toezegging (T), Initiatiefvoorstel (I) of Schriftelijke Vragen (SV). Voor een overzicht van alle voorstellen van de fractie, zie de motiepagina

Datum
Type
Titel
Partijen
Fractielid
Portefeuille
Beschrijving
Uitslag
21 jan. 2021
T
Participatietraject scholen
STIP
Wethouder Van der Woude zegt toe de raad inzicht te geven in het doorlopen participatieproces (lijst met uitnodigingen en gesprekken) met bewoners en belanghebbenden in Tanthof. Lees hier het websitestukje
Toegezegd
17 dec. 2020
M
Concretisering acties and pilots in het sociaal domein
VVD, STIP, D66, GL
De motie draagt het college op om overzichtelijk weer te geven wanneer je welke gecalculeerde besparing van 4.3 miljoen denkt te realiseren voor de Participatiewet, Jeugd en de Wmo en de Raad te voorzien van een concreet tijdspad.
Toegezegd
10 dec. 2020
T
Cofinanciering onderwijshuisvesting
STIP
Wethouder Van der Woude zegt toe de mogelijkheden van cofinanciering, zoals dat in Breda gebeurt, te onderzoeken.
Toegezegd
14 mei 2020
T
Aantrekken zij-instromers door middel van bijscholing om lerarentekort te verlichten
STIP
Wethouder van der Woude gaat in gesprek met scholen over aantrekken van zij-instromers en rol die zij kunnen spelen in verlichten van lerarentekort.
Toegezegd
14 mei 2020
T
Brief aan raad over TOP academie in technieksector
STIP
Wethouder van der Woude stuurt in Q3 een brief aan raad met update over verkenning van 2e TOP academie op gebied van techniek en eventuele verdere uitbreidingen op gebied van horeca en retail.
Toegezegd
7 nov. 2019
T
Verkeersveiligheid rondom scholen
STIP
College zegt toe met scholen in gesprek te gaan over de verkeersveiligheid rondom hun school en hierbij ook de ouders te betrekken.
Toegezegd
11 okt. 2018
T
Zonnepanelen op schooldaken
STIP
Wethouder van der Woude zegt toe: De behoefte van zonnepanelen op scholen onder de schoolbesturen te onderzoeken Lees hier het websitestukje
Toegezegd
31 mei 2018
M
Tekstvoorstel zienswijze begroting H10
STIP, CDA, GL
Raden informeren over de financiële consequenties van resultaatgericht inkopen.
Aangenomen

Gerelateerde artikelen