STIP wil de Delftse daken nuttig gebruiken!

Volgend jaar verschijnt de omgevingsvisie en dankzij STIP komt hierin ook terug hoe Delft haar dakoppervlak beter gaat gebruiken. Donderdag bespraken we de duurzaamheidsvisie van de Schieoevers, waar o.a. een dakenvisie in opgenomen was. Volgens STIP een goed idee voor de hele stad en daarom vroegen (en kregen) we deze toezegging van de wethouder.

daktuin

Een bovenaanzicht van de nieuwe functie van de Hofbogen in Rotterdam (Bron: Dudok Groep)

Waarom een dakenvisie?

Delft staat voor verschillende grote uitdagingen. Het klimaat verandert, er is een tekort aan woningen, de biodiversiteit neemt af en de hittestress neemt toe. Om deze problemen op te lossen is ruimte nodig, maar ruimte in Delft is schaars. Daarom moeten we slim omgaan met de ruimte die we hebben, waaronder de vrije ruimte op onze daken. Met de dakenvisie willen we ruimte creëren voor groen, horeca, duurzame energiewinning, speeltuinen en sportvelden. Oftewel, ruimte voor de stad.

Hoe ziet een dakenvisie eruit?

Veel opties en daarom dient een zorgvuldige afweging gemaakt te worden aan de hand van een overkoepelende visie, niet alleen om het gebruik te stimuleren maar ook om het in goede banen te leiden. De dakenvisie voor de Schieoevers maakt onderscheid tussen blauwe, groene, gele en rode daken welke respectievelijk refereren naar de invullingen waterberging, begroeiing, energieopwekking en een gebruiksfunctie.

Waar een dakenvisie voor de nieuwe wijk Schieoevers alleen ingaat op nieuw te bouwen daken, zal er bij een dakenvisie voor de hele stad ingegaan moeten worden op een aanpak voor zowel nieuwe daken als bestaande daken. Een functie geven aan bestaande daken is lastiger aangezien deze hier niet op gebouwd zijn. Echter, nodig is het wel vanwege de vele ruimte die het biedt.

Vervolg

Op 1 januari 2022 zal de nieuwe omgevingswet van kracht worden. Deze wet omvat alle regels voor ruimtelijke ordening (wonen, infrastructuur, milieu, natuur, water). De omgevingsvisie is een onderdeel van deze nieuwe wet waarin de gemeente haar langetermijnbeleid voor de fysieke leefomgeving vastlegt. Met de toezegging die door wethouder Brandligt aan STIP gedaan is, zal in deze visie ook terugkomen hoe we Delftse daken beter kunnen gebruiken.

Heb jij gave ideeën over het gebruik van het dak? Laat het weten aan Marnix Weiler.