Permanente verkeerslichten bij de campus

De gemeente laat weten dat, behalve de verkeerslichten bij het kruispunt Jaffalaan–Rotterdamseweg, ook de verkeerslichten bij het kruispunt Mekelweg-Jaffalaan zullen blijven staan, n.a.v. uitgevoerd onderzoek. STIP is blij dat de verkeersveiligheid is verbeterd, maar is kritisch over het vervolg en denkt niet dat het probleem hiermee opgelost is.

VRI

Wat is er aan de hand?

Sinds september vorig jaar staan bij twee drukke kruispunten aan de Jaffalaan verkeerslichten (hier de link naar ons websitestukje van destijds). Deze zijn beide geplaatst om de ontsluiting van de Zeeheldenbuurt te verbeteren door de wachttijden voor de auto voorspelbaar te maken. Daarnaast zouden onveilige verkeerssituaties op deze manier voorkomen moeten worden. Gedurende deze pilot is er in een werkgroep overlegd met leden van onder andere belangenvereniging TU Noord, de fietsersbond, de TU Delft en, na aandringen van STIP, ook leden van de studentenraad en de studentenvakbond. Uit het recent gepubliceerde onderzoek blijkt dat inderdaad de wachttijden voor auto's zijn afgenomen en de verkeersveiligheid verbeterd is. In de bijgaande brief aan de gemeenteraad kondigt het college aan dat er detectielussen geplaatst zullen worden zodat de regeling beter afgestemd kan worden op verkeersdrukte. Ook wordt de fietsoversteek verkort en verbreed. Op deze manier komt er hopelijk meer manoeuvreerruimte voor de fiets en gaat de verkeersafwikkeling soepeler.

Waarom is STIP dan kritisch?

Dat er maatregelen genomen moeten worden om de verkeersveiligheid voor de groeiende stroom fietsers te kunnen garanderen is duidelijk. Echter, volgens STIP zijn de al genomen maatregelen en de aangedragen maatregelen niet voldoende om de verkeersafwikkeling in goede banen te leiden en zijn het bovendien niet de juiste maatregelen.

De gemeente wil met maatregelen de route via de Leeghwaterstraat aantrekkelijker maken om zo de oversteek bij de Mekelweg te ontlasten. Echter, dan zullen bij de oversteek bij de Leeghwaterstraat – Jaffalaan dezelfde problemen ontstaan. Moeten fietsers dan, om de route aantrekkelijk te maken, geen voorrang krijgen op dit kruispunt? In de brief is bovendien niks terug te lezen over de verkeerslichten aan het andere eind van de Jaffalaan, terwijl hier ook nog veel verbetering mogelijk is.

De oversteek wordt verbreed maar de rest van de fietsroute naar de campus heeft ook onvoldoende capaciteit en moet ook verbreed worden. Blijft deze overbelaste fietsersstroom langs het kruispunt Jaffalaan – Mekelweg, maar ook in de wijdere omgeving gemonitord worden?

Wat wil STIP?

Delft is een stad die bij uitstek geschikt is voor de fiets, in haar formaat en inrichting. Daar moeten we gebruik van maken door de fiets ruim baan te geven en de infrastructuur op deze manier in te richten. De gemeente heeft de ambitie om in inwoneraantal en werkgelegenheid te blijven groeien. Om ervoor te zorgen dat Delft ook bereikbaar blijft, moeten het roer om en kunnen we niet anders dan vol inzetten op de fiets en openbaar vervoer.

Vervolg

STIP zal kritisch blijven kijken naar de visie van de gemeente op het gebied van mobiliteit en of er in deze casus ook gewerkt wordt aan een oplossing die past in onze visie op mobiliteit. Het fietsverkeer zal de komende jaren alleen maar toenemen, sterker nog, dat stimuleert de gemeente zelf. Het is dan ook van belang dat er aan een structurele oplossing gewerkt blijft worden en er zo snel mogelijk maatregelen genomen gaan worden die de bereikbaarheid van het gebied verbeteren.

Meer weten over STIP en ons standpunt over mobiliteit en deze verkeerssituatie? Neem contact op met Marnix Weiler.