Een leefbare stad in 2040 met Delft als fietsstad

Afgelopen dinsdag besprak de commissie Ruimte & Verkeer het concept Mobiliteitsplan 2040 en bijbehorende uitvoeringsprogramma. STIP is blij met dit plan, waarin de mobiliteitstransitie van auto naar fiets duidelijk naar voren komt en de openbare ruimte als plek om te verblijven wordt gezien in plaats van enkel om te verplaatsen en parkeren.

architecture-4080736 1280

Er is een grote verandering nodig op het gebied van mobiliteit. We willen dat onze stad op gebied van mobiliteit veilig, schoon en bereikbaar is, maar met de verwachte groei in inwonersaantal en arbeidsplaatsen neemt het aantal verplaatsingen toe en komt ons huidige vervoerssysteem onder druk te staan. Als we de koers niet wijzigen neemt bereikbaarheid en verkeersveiligheid af. Als we niets doen zorgt de toename in verplaatsingen samen met klimaatverandering voor een minder leefbare stad . Er zijn grote uitdagingen die volgens STIP om een échte lange termijn visie vragen, waarin keuzes gemaakt durven worden.

Ruimte voor fiets & innovatie

Over het algemeen is STIP heel tevreden met het concept mobiliteitsplan. Er wordt meer ruimte gegeven aan de fiets, zowel in een uitbreiding en verbetering van het netwerk als de inzet op extra stallingen. Delft is een fietsstad en gebruik van fiets moeten we aanmoedigen. Daarnaast is er aandacht voor innovatie: in de stadslogistiek, in de aanpak van vervoersarmoede, vervoer van/naar de campus op innovatieve wijze en door deelvervoer. Voor dit laatste ontbreekt echter wel een strategie.

Ook in het uitvoeringsprogramma is de prioritering juist: er wordt ingezet op de bouw van Station Campus inclusief 1000 fietsparkeerplaatsen, de ontsluiting van de TU campus en de aanleg van meerdere fietsstraten zoals de Michiel de Ruyterweg en in de Hof van Delft.

Binnenstad

Verder wordt verblijven in de Binnenstad belangrijker: de voetganger komt hier op 1 en de Binnenstad wordt autoluw. In 2021 staat de eerste uitbreiding van het autoluwe gebied gepland maar voor andere delen van de Binnenstad is het nog lang wachten. Daarom stelde STIP dinsdagavond voor om de autosnelheid alvast te verlagen naar die van een woonerf, 15 km/uur. Ruimte voor fietser op de belangrijkste route(s) blijft in Binnenstad nog steeds belangrijk. STIP ziet graag op deze plekken een eigen strook voor de fiets.

Leefstraten

Ook in de andere woonwijken van Delft is een groene, prettig te verblijven openbare ruimte belangrijk. In bestaande woonwijken combineren we werk met werk en veranderen we de inrichting bijvoorbeeld bij rioleringswerkzaamheden. Daarnaast leggen we het initiatief bij bewoners en faciliteren we het gesprek over een leefbaardere, groenere inrichting van de straat. STIP wil in Delft, net als bijvoorbeeld in Haarlem en Zwolle, experimenteren met leefstraten. Hierin nemen bewoners gezamenlijk het initiatief om hun straat tijdelijk tot groene (speel)ruimte te transformeren en auto’s elders onder te brengen. Mooi dat voor dit idee veel steun was bij andere partijen. In nog te bouwen wijken passen we lagere parkeernormen toe, faciliteren we deelvervoer en geven we auto’s een plek te geven aan de rand van de wijk zoals bij de Schoemakerplantage.

Station Delft Campus

Station Delft Campus is dé grote nieuwe aanwinst op het gebied van het OV in Delft en is essentieel voor goede ontwikkeling en succes van Schieoevers en de zuidelijke campus. Een goede ontsluiting is hierin wel belangrijk. Er is veel aandacht voor de fietsroute langs de nog te bouwen Gelatinebrug, maar STIP vindt een comfortabele route richting de zuidelijke campus ook belangrijk. Om de voortgang van de mobiliteitstransitie te monitoren zijn voldoende budget, meetbare doelen en indicatoren erg belangrijk. Zo kunnen we samen in de gaten houden of Delft daadwerkelijk leefbaar, schoon, veilig en bereikbaar blijft.

Vervolg

Bij de bespreking van dit concept mobiliteitsplan geeft STIP graag bovenstaande punten mee aan het college. Daarnaast zijn er na de zomervakantie meerdere gelegenheden voor bewoners, ondernemers en andere organisaties in de stad om ook hun aandachtspunten mee te geven. Eind dit kalenderjaar zal dan waarschijnlijk besloten worden over het definitieve mobiliteitsplan en kunnen we echt aan de slag. STIP kijkt hiernaar uit!

Heb jij nog goede aanvullingen, vragen of opmerkingen? Laat het Marnix Weiler weten!