Akkoord! Samen werken aan Delft

STIP, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie hebben een akkoord bereikt voor een nieuwe coalitie voor Delft! Met trots zijn de fracties afgelopen woensdag over het akkoord: ‘Samen werken aan Delft’ met de gemeenteraad in debat gegaan. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders is sinds die dag aan de slag om de plannen uit te voeren.

Webp.net-resizeimage (10)

De afgelopen weken is door fractievoorzitter Ida de Boer en wethouderskandidaat Maaike Zwart onderhandeld over de keuzes die we willen maken voor Delft. Dat gebeurde onder leiding van formateur Huri Sahin. De basis voor deze gesprekken was het advies dat informateur Pieter Guldemond in april heeft uitgebracht. Na gesprekken met alle fracties in de gemeenteraad noemde hij onder meer de energietransitie, wonen, gelijke kansen voor iedereen en de financiële positie van de gemeente als belangrijke thema’s voor het nieuwe college. Ook hebben tientallen Delftenaren, organisaties en andere belanghebbenden suggesties en adviezen ingestuurd, na een oproep van de formateur. Van deze inbreng is dankbaar gebruik gemaakt.

Het coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen geworden. De verdere uitwerking willen we samen met de gemeenteraad en met de stad doen. Zo is er nog ruimte voor een debat over de inhoud en is er tegelijkertijd een duidelijke richting waarmee het college en mensen in de stad aan de slag kunnen. Tijdens de verkiezingen had STIP 5 speerpunten. Lees hieronder wat daarvan in het coalitieakkoord is geland:

Actie op duurzaamheid!

Het is tijd voor actie op duurzaamheid. Daar gaat Delft meer werk van maken. Zo blijft de stad leefbaar en wordt energie en warmte duurzaam en betaalbaar. Om de ambitie om als Delft in 2050 klimaatneutraal te zijn te halen, moet het college de uitvoering versnellen. We dagen bouwende partijen uit om circulair en natuur-inclusief te bouwen. En het college zet in op duurzame mobiliteit: lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelconcepten. Ruimte die vrijkomt, wordt gebruikt om de stad te vergroenen!

Bouwen voor de toekomst

Delft moet een woningaanbod hebben dat betaalbaar is voor iedereen. Per gebied stuurt het college op een goede balans tussen sociale huurwoningen en koopwoningen. In 2040 is een derde van de hele woningvoorraad in Delft sociale huur. Een huurteam gaat huurders ondersteunen in het contact met verhuurders. Er moeten meer betaalbare woningen komen in het middensegment en extra groepswoningen voor studenten. We bouwen 3500 studentenwoningen bij tot 2030. Er komt een seniorenmakelaar die ouderen begeleidt als zij een andere woning zoeken.

Bruisende stad!

Cultuur is een basisvoorziening. Het Delftse cultuuraanbod staat door jaren van bezuiniging onder druk. Dit college gaat daar mee aan de slag. Zo gaat extra budget naar cultuur, gaan we ons inzetten om meer in de wijken te doen en zorgen we dat het aanbod aansluit bij de samenstelling van de bevolking. Ook gaan we investeren in onze evenementen sector, zodat bestaande evenementen kunnen blijven bestaan en er genoeg te doen is in de stad.

Delftse kennis en innovatie

Delft is de stad van de TU Delft, van techniek en innovatie en daarmee van ondernemers! Het college wil meer ruimte maken voor bedrijven. Zo komen er banen bij op elk niveau, met extra aandacht voor banen voor praktisch geschoolde mensen.

De fiets op 1!

We zetten het mobiliteitsplan voort. Dit betekent: De voetganger en fiets op 1! Ook zorgen we voor een gezonde leefomgeving die uitnodigt om te lopen en fietsen, met bredere stoepen, veilige fietspaden en goed bereikbaar openbaar vervoer. Projecten die bijdragen aan een duurzame stad krijgen prioriteit. Het gaat om onder meer het verbeteren van het fietsnetwerk, extra stallingsplaatsen voor fietsen, de uitbreiding van de milieuzone voor de hele stad, een verbod op tweetakt brommers, het uitbreiden van het autoluwplusgebied en het aanleggen van voldoende oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s.

Wethouders

Dit is het bestuur die de plannen de komende jaren voor Delft gaat waarmaken:

  • Maaike Zwart (STIP) voor Duurzaamheid, Werk en inkomen en Economie
  • Martina Huijsmans (D66) voor Financiën, Ruimtelijke ordening en Mobiliteit
  • Frank van Vliet (GroenLinks) voor Klimaat, Cultuur en Openbare ruimte
  • Karin Schrederhof (Partij van de Arbeid) voor Wonen, Zorg, Onderwijs en Sport
  • Joëlle Gooijer (ChristenUnie) voor Jeugd, Ouderen en Armoede

Wil je meer weten?

Ben je nieuwsgierig geworden? Hier kan je heel het coalitieakkoord teruglezen. Heb je nog vragen voor ons? Neem dan contact op met de fractie.