Nieuwe woonvisie

Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de nieuwe woonvisie van Delft. Deze woonvisie beschrijft hoe we omgaan met een veranderende vraag naar woningen in de stad. Een deel daarvan gaat over hoe we om moeten gaan met de groei van vraag naar studentenwoningen.

Nieuwe woonvisie

In de commissievergadering van 15 november is deze nieuwe woonvisie besproken en dit onderwerp wordt ook geagendeerd voor de raadsvergadering van 1 december. In de commissie werd gedebatteerd over het percentage bij te bouwen sociale huur in verhouding tot middeldure huur- en koopwoningen. Delft heeft op dit moment een groot aantal sociale huurwoningen en te weinig woningen in de iets duurdere klasse. Doorstromen wordt hierdoor lastig, daardoor zijn er veel scheefwoners. Dit betekent dat de voorraad sociale huurwoningen niet optimaal gebruikt wordt.

Starterswoningen

STIP vindt het belangrijk om te zorgen dat er starterswoningen gebouwd worden en woningen met een huur tussen 700 en 900 euro om burgers de mogelijkheid te geven door te stromen. Tegelijkertijd zorgt dit voor de aantrekkelijkheid van Delft om je als starter en dus ook als pas afgestudeerde te vestigen, want op dit moment zijn er te weinig woningen beschikbaar voor deze groep.

Duurzaamheid

STIP heeft als enige partij aandacht gevraagd voor het renoveren en verduurzamen van de huidige woonvoorraad. Het is niet voldoende om genoeg woningen te hebben; deze moeten ook van voldoende kwaliteit zijn. Op dit moment zijn er in Delft veel huurwoningen die het eind van hun levensduur naderen en nodig aan renovatie toe zijn. Dit betekent bijvoorbeeld het verbeteren van de ventilatie, dubbel glas aanbrengen en de indeling van de woningen aanpassen. Dit is goed voor de portemonnee, wooncomfort en de gezondheid van de bewoners. Delft gaat nu hiervoor onderzoek doen om te kijken hoe deze, veelal flatwoningen, op een goede wijze gerenoveerd kunnen worden. STIP zal blijvend aandacht besteden aan het op een innovatieve manier oplossen van deze grote opgave.

Studentenwoningen

Daarnaast is er veel gesproken over de huisvesting van studenten. Volgens prognoses blijft het aantal studenten dat in Delft wil komen wonen de komende jaren nog stijgen. STIP vindt het dan ook van belang dat er meer studentenwoningen gebouwd worden, in afstemming met de TU Delft, om te zorgen dat de vraag en het aanbod met elkaar overeenkomen. Ook vinden wij het belangrijk dat er een deel van de woningen onzelfstandig gebouwd wordt.

Uit de stad komen signalen van overlast door studenten, vooral over geluid, fietsen en afval. Hier wil STIP serieus mee aan de slag, ook studentenverenigingen hebben aangegeven hier hard aan te willen werken.

De eerste stap is altijd de dialoog openen en mocht dit niet vanzelf gaan, dan vindt STIP dat de gemeente bemiddeling in moet zetten. Niet alleen tussen bewoners onderling, maar ook met de verhuurder. Die laatste speelt een grote rol als het gaat om het zorgen voor voldoende stallingsruimte voor fietsen en afval. Het is belangrijk dat deze verhuurder aanspreekbaar is en zijn verantwoordelijkheid hierin neemt.

Bij nieuwe studentenhuizen op plekken waar al veel verkamerde woningen aanwezig zijn, bijvoorbeeld in delen van de binnenstad wordt nu gedacht aan een omzettingsvergunning. Deze dient ervoor te zorgen dat er kwalitatieve eisen worden gesteld voordat er studenten komen wonen. Dit kunnen bijvoorbeeld eisen zijn over brandveiligheid, isolatie of voldoende fietsenstallingen rond het huis; Hiermee zorgen we voor een betere kwaliteit studentenhuisvesting met een betere leefbaarheid voor de studenten en voor de buurt. Dit zal geen effect hebben op bestaande studentenhuizen. STIP zou hier nog wel terughoudend mee willen zijn. Steden zoals Utrecht en Groningen laten zien dat een vorm van vergunning mogelijk is, maar dat dit de administratieve lasten laat stijgen en het probleem verplaatst richting illegale woonvormen.

Geen quotum!

Verschillende partijen in de raad hebben het college ook gevraagd om een studentenquotum in te voeren van 15% per straat/wijk. STIP is hier fel op tegen. Niet alleen zijn de regels slecht te handhaven, het zal ook illegale verhuur lucratief maken. Het college heeft aangegeven geen voorstander te zijn van een quota en STIP zal zich hard blijven maken dat iemand die in Delft wil wonen in Delft kan wonen. Student of geen student.

Door: Elwin van Beurden