Raadsvergadering 2 juli

Afgelopen gemeenteraadsvergadering op 2 juli was een drukke raad met een lange agenda en veel gevoelige onderwerpen, van kinderboerderijen en bouwhoogtes in de Harnaschpolder tot de Sebastiaansbrug en de Kadernota.

Raadsvergadering 2 juli

Kadernota

STIP is positief over de Kadernota; het college probeert in samenspraak met de Provincie en het Rijk om ook te kijken naar de fundamentele problemen, zoals oneerlijkheden in het gemeentefonds richting Delft. STIP heeft in de raad aangegeven dat Delft niet alleen bestaat uit haar financiële situatie en we juist ook naar de toekomst moeten kijken. Wat maakt Delft nou zo'n goede stad en hoe kunnen we de stad nóg mooier maken? De kadernota wordt uiteindelijk aangenomen, net als een motie van het CDA om als raad een kerntakendiscussie te voeren over wat de gemeente nog zou moeten blijven doen.

Kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof

Het tweede punt op de agenda was de Kinderboerderij in Tanthof. De discussie in de raad ging vooral over de kostendekking van het openhouden. STIP stemt in met het compromis om de Kinderboerderij nog tot 1 november open te houden en dan om te vormen in een Dierenweide voor een periode van 3 jaar.

Het omvormen naar een dierenweide is geen wenselijke beslissing, maar in de huidige situatie moeten er afwegingen gemaakt worden. Gelukkig hebben bewoners en geïnteresseerden nog tot 1 november de tijd om samen met de gemeente een goed voorstel in te dienen. (Ideeën? Neem contact met ons op) D66 en GroenLinks dienden een amendement in dat de toon van het college voorstel zou veranderen, maar de inhoud niet. STIP was het eens met de wens van D66 en GroenLinks, maar vond het amendement uiteindelijk toch overbodig door eerdere toezeggingen van de wethouder. Het amendement is wel aangenomen door de raad.

Bestemmingsplan Harnaschpolder

Het derde onderwerp op de agenda was het bestemmingsplan voor de Harnaschpolder, dat geupdate moest worden. In de discussie in de raad werd door verschillende partijen de afweging gemaakt of de door het college voorgestelde bouwhoogte onrechtmatige hinder oplevert voor de huidige bewoners. Het college stelt voor om een bouwhoogte op te nemen van 7 meter met een afwijkingsbevoegdheid tot 9 meter. Dit geeft toekomstige bewoners de mogelijkheid om een plan in te dienen om bij uitzondering een huis te bouwen dat hoger is dan de vastgestelde 7 meter. STIP ziet in dat de verkoopbaarheid van de grond op dit moment een belangrijke factor is en de ondervonden hinder door de bewoners minimaal is. Een amendement dat deze afwijkingsbevoegdheid schrapt, is afgewezen door een meerderheid van de raad. Het bestemmingsplan zonder amendement is aangenomen.

Inkoopplan Jeugdhulp

De rest van de raadsvergadering gaat opeens in een sneltreinvaart en het lokaal inkoopplan Jeugdhulp wordt door een grote meerderheid van de raad gesteund, wel wordt een amendement van de CU toegevoegd over het garanderen van de kwaliteit van Pleegzorg. Een belangrijke toevoeging die ook STIP steunt. Het inzetten op preventie, zorg op maat en innovatie zijn voor STIP speerpunten als het om zorg draait en deze ziet STIP voldoende terug in het inkoopplan. Hierdoor kan de zorg betaalbaar blijven en worden zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk geholpen.

Sebastiaansbrug

Ook de Sint Sebastiaansbrug werd weer besproken in de raad. Er worden nog een aantal verschillende opties voor brug onderzocht. Een aanpassing of versobering van het ontwerp van de tafelbrug is definitief niet meer aan de orde vanwege de onzekerheid of het binnen het budget te krijgen is. Daarmee blijft de optie voor een ander type brug, met verschillende hoogtes, alleen nog open. Kort na het zomerreces horen we meer over de vorderingen van het onderzoek.


Door: Elwin van Beurden