Vraag tijdig je TWK aan!

Sommige studenten laten gratis geld liggen. Dankzij STIP kunnen Delftenaren tot 135 euro van de woonlasten terugkrijgen van de gemeente. Dat doe je door de Tegemoetkoming Woonlasten Kamerhuurders (TWK) aan te vragen.

Vraag tijdig je TWK aan!

Deze lasten betreffen de rioolafvoerrechten en afvalstoffenheffingen die vaak doorberekend worden in de huur- en servicekostenvan je kamer. Maar, wees er snel bij, want de deadline voor het aanvragen is 1januari 2014!

De regeling is in 2003 door STIP in het leven geroepen omdatstudenten meestal wel een laag inkomen hebben, maar toch geen gebruik konden maken van de reguliere kwijtschelding. Ondanks grote bezuinigingen bij de gemeente is het ook in 2013 weer mogelijk om TWK aan te vragen.

Om voor de regeling in aanmerking te komen moet je aan devolgende voorwaarden voldoen:

1. Je woont in 2013 in een onzelfstandige wooneenheid; zoalseen studentenkamer. Je hebt een inkomen tot 925,37 euro en een beperkt eigen vermogen. Je inkomen is opgebouwd uit bijverdiensten, studiefinanciering en eventuele uitkeringen. Een aanvullende lening bovenop je studiefinanciering telt overigens niet mee als inkomen.

2. Je kunt aantonen dat gemeentelijke heffingen wordendoorberekend in je huur. Dit is terug te vinden in je huurcontract ofhuurspecificatie (voor DUWO-bewoners wordt deze jaarlijks rond 1 juliverstuurd)

3. Je vermogen mag niet hoger zijn dan een bepaalde grens.Deze grens bereken je als volgt:

het normbedrag kosten levensonderhoud (bijstandsnorm) +subsidiabele huur – normhuur + ziektekosten premie – normpremie ziektekosten.

Bij het aanvragen zal je enkele documenten mee moetensturen. Let erop dat je dat ook doet, anders wordt de aanvraag niet behandelinggenomen. Het aanvragen van de TWK kan op de website van de gemeente Delft, viahet digitale gemeenteloket. Voor verdere vragen kun je het nummer 14015 bellenof langsgaan bij het Werkplein Delft (Westlandseweg 40).

Foto door ScagliolaBrakkee.

Door: Bert Vogel