STIP strijdt voor flexibeler puntensysteem

Afgelopen donderdag is er in de gemeenteraad een fel debat over de regeling incidentele festiviteiten, ook wel ‘het puntensysteem’, gevoerd. STIP is er voorstander van deze regeling te versoepelen om ondernemers meer vrijheid te geven en onze stad een bruisende stad te laten zijn en diende drie moties in.

Z7B1748-Full-sRGB-300-min

Een terugblik

In 2018 werd het 12 puntensysteem vastgesteld, waarmee kleine incidentele festiviteiten van ondernemers en verenigingen gereguleerd worden. Dit leverde destijds al veel discussie op, zo werd er een petitie aangeleverd van bewoners en kwam er een extra bespreking in de raad in juni 2018. Hier werd bepaald de regeling na een half jaar te evalueren. STIP heeft toen aangedrongen om een brede vertegenwoordiging met niet alleen Binnenstadbewoners maar uit de hele stad. Lees hier meer over de voorgeschiedenis.

De evaluatie en beeldvorming

De evaluatie heeft lang op zich laten wachten en werd een paar maanden geleden aan de raad toegezonden. Hierin werden twee wijzigingen voorgesteld: de aanmeldtermijn voor activiteiten verlagen naar 10 dagen en het mogelijk maken om gemelde festiviteiten te annuleren. Deze laatste wijziging was eerder al ingevoerd. In een beeldvormende avond in januari werd duidelijk dat veel ondernemers en ook bewoners onvoldoende betrokken zijn bij het opstellen van de evaluatie, er veel onduidelijkheid over de regeling en de planning van festiviteiten is en het puntensysteem onvoldoende flexibel vinden. Reden voor STIP om een aantal veranderingen door te willen voeren en deze tijdens de commissievergadering in januari te presenteren.

Één integrale evenementenagenda

In de raadsvergadering van gisteren heeft STIP drie moties ingebracht. Ten eerste heeft STIP gepleit voor één integrale activiteitenagenda , waarin alle bij de gemeente vergunde en gemelde evenementen op overzichtelijke manier verzameld worden. Dit verbetert de communicatie tussen bewoner en ondernemer en maakt de afstemming tussen ondernemers over planning van evenementen makkelijker. Ook draagt de motie op hoe alle bestaande uitagenda’s zoals ClubDelft, de uitgaansagenda en de Delftse evenementenagenda, te integreren zijn tot één agenda en hoe deze met de activiteitenagenda met gemelde/vergunde evenementen te koppelen is. STIP is blij dat deze motie unaniem werd aangenomen.

Versoepeling puntensysteem

Momenteel mag een ondernemer eens in vier weken een festiviteit organiseren met een maximum van 12 per jaar. STIP wil graag meer vrijheid creëren voor hen om de festiviteiten in te plannen op een manier die aansluit bij hun bedrijfsvoering en wilde de maximale frequentie van 4 weken daarom aanvankelijk schrappen. Na een gesprek met bewoners en de portfeuillehouder hebben we dit voorstel gewijzigd en diende STIP samen met Stadsbelangen en SP een motie voor een verlaging van de frequentie van vier naar twee weken. Tot slot heeft STIP in een motie geprobeerd festiviteiten overdag minder te belasten door deze 1 punt in plaats van 2 punten te laten kosten. STIP vindt geluid in de stad overdag heel normaal en met de huidige geluidsnormen vallen incidentele festiviteiten die overdag plaatsvinden weg in ander geluid op straat, zoals de markt of autoverkeer. Deze beide moties om ondernemers, die Delft tot levendige stad maken, versoepeling te bieden werden onvoldoende gesteund.

Vervolg

De motie die het wel haalde kwam van D66, VVD, GroenLinks en Onafhankelijk Delft. Deze verlaagt weliswaar de frequentie van vier naar drie weken, maar verlaagt ook de decibelnorm van 75 dB(A) naar 70 dB(A). Dit is een forse verlaging van het geluidsniveau en erg moeilijk voor ondernemers en muzikanten om mee te werken. STIP stemde dan ook tegen. Het voorstel zal in een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening verwerkt worden en binnen enkele maanden aan de raad worden aangeboden.

Heb jij een mening of vragen over dit onderwerp? Mis jij levendigheid en evenementen in Delft of juist niet? Laten het weten aan Marnix Weiler.