Studie, schulden en stress

Het nieuwe collegejaar is afgelopen maandag begonnen. Vanuit de onderwijsinstellingen, de overheid en maatschappij is er steeds meer druk om vlot te studeren en daarnaast uit te blinken in extra-curriculaire activiteiten. Onder andere hierdoor zijn er steeds meer jongeren met psychische klachten. Lees hieronder wat STIP hieraan zou willen doen!

websitestukje foto studentenwelzijn

Het nieuwe collegejaar is afgelopen maandag begonnen en honderden eerstejaars studenten storten zich op alle uitdagende (technische) studies die de MBO scholen, hogescholen en TU Delft te bieden hebben. Vanuit die instellingen, de landelijke overheid en de maatschappij is er steeds meer druk om vlot te studeren en daarnaast uit te blinken in allerlei extra-curriculaire activiteiten. Onder andere hierdoor zijn er steeds meer jongeren met psychische klachten, uitvallen bij hun studie en soms tussen wal en schip raken . Lees hieronder wat STIP hieraan zou willen doen!

Welke groep gaat het over en wat gaat er mis ?

Het gaat over een groep jongeren die het vanwege psychische klachten niet meer lukt om deel te nemen aan het curriculum van zijn/haar studie. Zolang de jongeren studeren kunnen zij geld lenen bij DUO en hebben ze via een campuscontract recht op een studentenwoning . Bij problemen kunnen zij langsgaan bij de (student)psycholoog. Echter, de wachttijden bij studentpsychologen en bij de GGZ voor een eerste gesprek bedragen op dit moment respectievelijk 10 weken en 6 weken. Dit zorgt ervoor dat studenten langer met hun problemen blijven rondlopen en deze verergeren.

Wanneer deze problemen steeds ernstiger worden, is de gemeente en het Nederlandse zorgsysteem aan zet in plaats van de onderwijsinstelling. Daarnaast moeten zij soms noodgedwongen stoppen met hun studie en schrijven zij zich uit bij de universiteit of hogeschool. De studentvoorzieningen vallen dan ook weg, waardoor de jongeren op eigen benen moeten staan en vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van de Gemeente Delft en de reguliere gezondheidszorg van de GGZ Delfland. Deze jongeren belanden in de bijstand, met een afstand tot de arbeidsmarkt door hun mentale problemen. Niet fijn!

Een groep die in het bijzonder aandacht verdient, zijn de internationale studenten. Bij aankomst in Delft zijn ze ver weg van familie en vrienden, ervaren ze een hoge druk om succesvol te zijn door het hoge collegegeld en weten ze vaak niet waar ze terecht kunnen in het Nederlandse zorgsysteem. En dat terwijl hun problemen vaak nog serieuzer zijn dan bij Nederlandse studenten, zo geeft de GGZ aan.

Wat gebeurt er al?

Wethouder Schrederhof heeft begin van dit kalenderjaar toegezegd aan STIP om de knelpunten die in de toekomst verwacht worden op het gebied van mentaal welzijn van jongeren in kaart te brengen en toe te lichten hoe het college hierop gaat handelen. Daarnaast is er op dit moment al een goede samenwerking en veel communicatie tussen GGZ en de studentpsychologen op de TU Delft. Uitwisseling van patiëntengegevens is lastig vanwege privacy, maar de jongeren verdelen over de alle beschikbare psychologen in Delft kan wel. Hier een gezamenlijke strategie op ontwikkelen is een stap in de goede richting!

Wat kan er beter volgens STIP?

Wat er volgens STIP beter kan, is de communicatie van de TU Delft en GGZ naar de jongeren toe. Wanneer jongeren zich inschrijven in de Gemeente Delft kunnen ze op de hoogte gesteld worden van de voorzieningen die gemeente en GGZ Delfland bieden. Daarnaast is de introductieweek voor universiteit en hogescholen een goede gelegenheid om hun nieuwe studenten te informeren hoe zij de studentpsycholoog te spreken krijgen en welke gemeentelijke voorzieningen er zijn. Zeker voor internationale studenten is deze voorlichting van groot belang.

Een andere vorm hoe we psychische problemen bij jongeren kunnen voorkomen is het verbeteren van de schuldhulpverlening onder jongeren. De afschaffing van de basisbeurs verhoogt de druk op Nederlandse studenten en ook onder internationale studenten is de financiële druk hoog. Niet vreemd dat er jongeren zijn die met schulden te maken krijgen. Op tijd dergelijke problematiek signaleren en actie ondernemen, voorkomt nog serieuzere problemen.

Een derde vorm van preventie is het faciliteren van voldoende onzelfstandige studentenwoningen. Huisgenoten zorgen voor gezelligheid en afleiding en kunnen psychische problemen in een vroeger stadium signaleren. Eenzaamheid onder jongeren neemt bovendien toe en werkt psychische problemen alleen maar meer in de hand.

Tot slot is er volgens STIP weinig overzicht over de omvang van het probleem. Onbekend is hoeveel jongeren psychische problemen hebben en wat de belangrijkste oorzaak van de klachten is. Om in de toekomst erger te voorkomen is het belangrijk de knelpunten in kaart te brengen. We wachten de brief van het college daarom met smart af.

Ben jij benieuwd naar de ontwikkelingen op dit onderwerp of wil jij jouw mening of persoonlijke verhaal kwijt. Neem contact op met STIP raadslid Marnix Weiler!