Kwantificeer risico’s klimaatverandering

Tijdens de bespreking van de jaarstukken van 2020 heeft de wethouder financiën toegezegd volgend jaar ook risico’s met betrekking tot klimaatverandering te benoemen in deze stukken. Zo wordt inzichtelijk wat de consequenties zijn als we niet voldoende doen om de stad voor te bereiden op klimaatverandering. Wil je meer weten? Lees hier verder!

Klimaatverandering

Dat het klimaat verandert staat inmiddels helaas vast. Als gemeente nemen we verschillende maatregelen om de stad aan te passen aan het nieuwe klimaat. Om inzichtelijk te maken of we genoeg doen heeft STIP aan de wethouder financiën gevraagd om de risico’s omtrent klimaatverandering op te nemen in het risicoprofiel van de gemeente Delft. Zo weten we wat de financiële en maatschappelijke gevolgen zullen zijn als we niet genoeg doen en kunnen we maatregelen beter afwegen tegen andere kosten op de begroting.

Welke risico’s?

Door het veranderende klimaat zullen we vaker te maken krijgen met extreem weer. Zo hebben we allemaal aan den lijve ervaren dat de zomers nu al een stuk heter en droger zijn dan vroeger. Ook zullen we vaker geconfronteerd worden met extreme neerslag. Dit heeft nu al grote economische en maatschappelijke consequenties. Uit onderzoek van TNO blijkt dat in Nederland tijdens hittegolven de sterfte met 12% stijgt. Dit zal ook invloed hebben op de taken die de gemeente uitvoert. Daarom ziet STIP graag dat we op termijn gaan kijken of onze diensten toegankelijk blijven, welke mensen in de stad hierdoor worden beïnvloed, en wat het doet met de ongelijkheid in de stad.

Wat zijn de jaarstukken en risicoparagraaf?

In de jaarstukken verantwoordt het college van burgemeester en wethouders de uitgaven die ze het afgelopen jaar hebben gedaan. De raadsleden kunnen zo controleren of het in lijn is met wat in de begroting is afgesproken en welke onvoorziene posten geld aan is besteed.

In de jaarstukken wordt ook stilgestaan bij het risicoprofiel van de gemeente. Hierin staat omschreven welke risico’s zich zouden kunnen voordoen waarvan wordt verwacht dat de impact op de begroting groter is dan 1 ton. De risico’s worden beoordeeld aan de hand van de invloed die ze hebben op de begroting en de kans dat het risico zich voor zal doen. Door het risico te kwantificeren kan er rekening mee worden gehouden in de begroting door geld te reserveren en beheersmaatregelen te treffen. Zo kunnen we uiteindelijk voorkomen dat het risico zich voordoet of de consequenties zoveel mogelijk beperken.

Meer weten?

Wil je meer weten? Hier kan je de jaarstukken van het afgelopen jaar terugvinden. Je kan natuurlijk ook contact opnemen met Rick van den Brink.